Архив

Месяц: Сентябрь 2021

ҮРЕ-ТҮҢНЕЛДИГ АЖЫЛДААРЫН КҮЗЭЭН

Сентябрь 28-те Национал театрга эрткен, республиканың дээди албан дужаалынче Владислав Ховалыгның киргениниң байырлыг езулалында, СЭКП Тыва обкомунуң бирги секретары Григорий Ширшин, Тываның бирги президентизи Шериг-оол Ооржак база 2007-2021 чылдарда республика Баштыңы чораан Шолбан Кара-оол онза хүндүткелдиг аалчылар бооп киришкен.

ТЫВАНЫҢ ЧАЗАА ХАЛАШКАН

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг сентябрь 28-те 370 дугаарлыг чарлыкка ат салган. Тыва Республиканың Үндезин хоойлузунуң «ТР-ниң чазааның дугайында хоойлунуң» 22-ги чүүлүнүң 1-ги кезээн удуртулга кылдыр алган. Республиканың чаа Баштыңын соңгуп алган соонда, чазакты халаштырар дээрзин ында бижээн.

БАЗА КАТАП ТАРЫДЫП АЛЫРЫНЧЕ КЫЙГЫРГАН

Сентябрь 30-де ТР-ниң Кадык камгалал яамызынга брифинг болуп эрткен. Аңаа ук яамының оралакчы сайыды Марианна Куулар республика девискээринде коронавирус хамчыктыг аарыгга болгаш сезоннуг грипп база ОРВИ-ге удур чоннуң тарыдып ап турарының байдалынга хамаарыштыр тайылбырны кылган:

ПРОФИЛАКТИКТИГ УЖУРАЖЫЛГАЛАР

Республиканың наркология диспансериниң специалистери Кызыл хоорайда дээди болгаш ортумак өөредилге черлериниң студентилери-биле профилактиктиг ужуражылгаларны эрттирип турар.

БИРГИ ЭЭЛЧЕГДЕ ЧОННУҢ КАДЫКШЫЛЫ

Тывада аарыгларга удур баш бурунгаар ажыл чорудар кабинеттерде аарыгларның тыптып турар чылдагааннарын болгаш барымдааларын илередип турар.

ХӨМҮР-ДАШ ДЭЭШ ДЕМИСЕЛ

Республиканың хереглелинге хөмүр-дашты Каа-Хем болгаш Чадаана хөмүр-даш уургайларындан казып, садып келген. Совет үеде хөмүр-даш казып тыварынга карылгаларны күрүне дуглаар (бо үении-биле алырга, субсидия) болгаш, ынчангаш хөмүр-даш өртээ чиик турган. Рыноктуг экономиканың үезинде ол карылгаларны, хөмүр-дашты садар өртээн улгаттырып дуглаар апарган.

1000 ГЕКТАРГА ТАРАА ТАРЫЫР СОРУЛГАНЫ САЛГАН

Республиканың көдээ ажыл-агый адырында «Кировец» болгаш «Беларусь» деп чаа тракторлар немешкен. Чаа техника амгы үениң негелделеринге дүгжүр. Тараа тарыыр шөлдерни ам-даа улгаттырып болур арга бар апарган. Кожууннарда ооң мурнунда ажыглаттынмайн турган черлерни безин немей чардырып, тараа-быдааны көвүдедир тарып болур.

ЧЕРЛЕР АТТАРЫН ШИНЧИЛЭЭН

ТывКУ-нуң эртемденнери калмык коллегалары-биле черлер аттарының дугайында сайгарып чугаалашкан.

КӨЖҮП ЧОРУУР ФАП-ТАР ҮНҮҮШКҮНДЕ

“Газель” автомашинаның баазазында тускай дериттинген чаа көжүп чоруур ФАП бо хүннерде Ийме суурже үнүүшкүннү кылган. Суурнуң чурттакчылары аңаа өөрүп, эмчи шинчилгезин күзелдии-биле эртип ап турганнар. Ол болза көжүп чоруур ФАП-тарның бир дугаар үнүүшкүнү болган.

Меню