Архив

Месяц: Октябрь 2021

КАРАНТИН ХҮННЕРИНДЕ ЭМЧИГЕ КИРЕР ДИЗЕ

Октябрь 30-ден ноябрь 7-ге чедир карантин хүннеринде Кызылдың уруглар болгаш улуг улустуң поликлиникаларынга участок терапевтери, акушер-гинеколог эмчилер ноябрьның 2, 4, 6 хүннеринде 09:00 шактан 16:00 шакка чедир аарыг улусту хүлээп алыр. Педиатр эмчилер ноябрьның 1, 2, 4, 6 хүннеринде 09:00 шактан 16:00 шакка чедир хүлээр.

85926 КИЖИ ДОЛУ ТАРЫДЫЫШКЫННЫ АЛГАН

Эпидбайдал Росхереглелхайгааралдың ТР-де эргелелиниң болгаш ТР-ниң Кадык камгалал яамызының октябрь 28-тен 29-че эпидбайдал дугайында дыңнадыы Эрткен хонукта 65 кижиниң, ооң иштинде 21 уругнуң кадыы экижээн-даа болза, covid 19-тан аараан деп…

УЛУСЧУ ДИКТАНТ

2021 чылдың октябрь 21-ниң хүнүнде Тыва дыл хүнүнге тураскааткан Улусчу диктантының муниципалдыг чадазы болуп эрткен. Бо хемчегни Национал школа хөгжүдер институт организастаан. Тываның бүгү-ле муниципалдыг тургузугларынга 151 шөлчүгешке болуп эрткен. Халдавырлыг коронавирус аарыының нептереп турары-биле, Тыва Республиканың кожууннарынга эрттирген. Кызыл хоорайга киржикчилерден чагыгларның хөйү-биле кирип турарын барымдаалааш, онлайн хевирге эрттирген. Ниитизи-биле 2076 кижи киришкен. Оларның 108-и видеохарылзаа дузазы-биле, 1968 кижи оффлайн хевирге бижээн.

ХАЙЫРАЛЫГ КАШПАЛДАРЫМ

Кижи төрелгетенниң төөгүзүнде «астыгып чыдып калган» төөгүнүң арыннарын чуртувустуң бурунгаар көрүштүг кижилери «ажыдып», чонунга, ылаңгыя өзүп орар салгалывыска, өөредиг кылдыр сөңнеп чоруур.

ЧЫРЫТКЫЛЫГ ШКОЛАНЫҢ ЧЫМЫШ-ИШЧИ ДИРЕКТОРУ

Тес-Хем кожууннуң Чыргалаңды школазы өөредилге-кижизидилге шугумунда республикада база бир онзагай чырык төөгүлүг, балалбас исти арттырган школаларның бирээзи болуп турар. Кандыг-даа школаның «көрүнчүү» ооң ханы төөгүзүнде, эрткен оруунда болгай. Чеден чылдарның дургузунда школавыс кандыг салым-чаяанныг, мөзү-бүдүштүг өөреникчилерни доостурбады дээр. Олар чүгле өскен-төрээн суурунга эвес, а бүдүн Тывазының төлептиг төлдери болганы биске чоргааранчыг.

ТЫВАЛАЖЫЫЛЫҢАРАМ!

Чылдың-на ноябрь 1-де – Тыва дыл хүнүн демдеглеп эрттирери чаңчыл болу берген. Төрээн тыва дыл айтырыын чазак-чагырга деңнелинде өөренип көрүп турар. Тыва чонну төрээн дылын уткан чон деп санап болбас. Республиканың найысылалы Кызыл хоорайның чурттакчыларындан аңгыда, кожууннарда, көдээ суурларда чон төрээн дылынга чугаалажып, аралажып чоруур. Ынчалза-даа алызында барып, төрээн дылывыс чиде бээриниң айыылы диргелип турар. Ынчангаш республикага Национал школалар хөгжүдер институттуң (НШХИ) эртем ажылдакчыларының «Тыва дыл чаштарга» деп төлевилели төрээн дылды келир салгалдарга арттырар талазы-биле кончуг улуг, үнелиг эгелээшкини болган. Ук төлевилел дугайында институттуң ажылдакчызы Лидия Ооржак-биле ужурашкаш чугаалаштывыс.

ПУТИННИҢ АЙТЫЫШКЫНЫ

Россияның газ шыгжамырларын ноябрь айның эгезинде бүрүнү-биле долдуруптар. Бо ажыл доозулган соонда, Россияның газын хереглээр Европа чурттарының газ шыгжамырларын долдуруп эгелээр дугайында айтыышкынны Президент Владимир Путин берген.

«ИРКУТСК» ТӨЛЕВИЛЕЛ

Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң 2024 чылга чедир хууда программазы ёзугаар хөй квартираларлыг чаагайжыды туткан бажыңнарлыг девискээрлерни комплекстиг тударының беш төлевилелдерин ажылдап кылган. Олар дээрге Кызыл хоорайның девискээриниң мурнуу талазында “Москва”, “Иркутск”, чоннуң “Шанхай” деп адай бергени кварталда “Мөңгүн” деп, ол ышкаш хоорай чергелиг Каа-Хем суурнуң болгаш Чеди-Хөл кожууннуң төвү Хову-Аксының девискээринде боттандырып турар төлевилелдер-дир.

РЕСПУБЛИКА КЫШКА БЕЛЕН БЕ?

Тыва Республиканың Чазааның неделя санында эртип турар Аппарат хуралынга бо удаада республиканың кышка белеткелиниң дугайында айтырыгны сайгарып чугаалашкан. Октябрь 25-те болган хуралга бо талазы-биле илеткелди ТР-ниң одалга болгаш энергетика сайыды Роман Кажин-оол кылган.

ҮШ КОЖУУНГА ХОККЕЙ ШӨЛДЕРИН ТУРГУЗАР

Ноябрьда Эрзин, Бай-Тайга база Чаа-Хөл кожуун төптеринге тус черниң ажы-төлүнге кыжын ойнаар хоккей шөлдерин тургузар. Ол шөлдер хөй ажыглалдыг – чайын биче футбол, баскетбол азы волейбол ойнаар чер болур.

Меню