Архив

Месяц: Ноябрь 2021

ТЫВАГА ШАЖЫН-ЧҮДҮЛГЕНИҢ ТУРГУСТУНАРЫНГА КИИРГЕН ҮЛҮҮМ

«Бо чылдың ноябрь 7-де 100 чылдаанын демдеглеп эрттиргенивис Улуг Октябрь революциязының Тывага, тыва чонга чедирген эки салдарын билир бис. Ынчалза-даа эмин эрттир хувискаалчып, хүрээлеривис өрттедип, канчаарга-даа бойдустан салым-чаяанныг, кандыг-даа болза, эртем-билиглиг хам, ламаларывысты хоруп, харын-даа мырыңай узуткап чораанывыстан, ам бо хүннерде өөделевейн, арага-дарыдан, өлүрүүшкүн-чидириишкинден когарап чоруурувус ол.

ТӨЛЕВИЛЕЛДЕРНИҢ ХӨЙ НУРУУЗУ — КӨДЭЭ АЖЫЛ-АГЫЙНЫҢ ХӨГЖҮЛДЕЗИ

Тываның Чазааның хуралынга республиканың муниципалдыг тургузугларының баштыңнарын болгаш чагырга черлериниң даргаларын дыңнаан. Оларга бүзүреткен черлерниң 2022 болгаш ооң соон­да чылдарда хөгжүлдезиниң арга-хоргаларын олар саналдааннар. Тываның Баштыңының үзел-бодалы-биле алырга, тус черниң чагырга черлериниң төлээлери улус-чонга эң чоок, кижилерниң канчаар чурттап чоруурун хөлчок эки билир, оларның амыдырал-чуртталгазы экижизин дээш чүнү канчаптарын билирлер. Ооң-биле чергелештир деткимчениң ындыг арга-хоргазы чаңгыс удааның эвес, а чурттакчы чонунуң хөй кезиинге үргүлчүлелдиг дээштиг болур ужурлуг. Кожууннар “эчизинге чедир бодаттынган” төнчү төлевилелдерни декабрь 15-ке чедир дужаар ужурлуг. Оларның эң хорамын ажыл-хемчеглер даңзызынче кииргеш, регионнуң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң амы-хууда программазының боттанылгазының иштинге деткимчени алыр.

ШЫЛГАРАҢГАЙЛАР САНЫНЧЕ КИРГЕН

Президентиниң грантылар фондузу бо чылдың эгезинден бээр, 2020 чылдың төнчүзүнге чедир боттандырган төлевилелдерниң түңнелдеринге ажык-чарлыг демдек салыышкынын чоруткан. Ооң түңнелинде Президент грантыларының фонд деткиишкини-биле ажылдаан чүс эң экилерин илереткен. Оларның санында Тывадан дөрт төлевилел кирген.

ЧОНГА ОДААР ЧҮҮЛ ХАНДЫРЫЛГАЗЫ

Кыш дүжүп, сооктар дыңзып орары-биле чонну одаар чүүл – хөмүр-биле хандырылгазы чазак-чагырганың доктаамал кичээнгейинде.

КОРОНАВИРУСТАН ААРААННАРНЫҢ САНЫ КӨВҮДЭЭН

Сөөлгү хонуктарда лабораторлуг тестээшкин аргазы-биле Тывада COVID-19-тан аараан 59 чаа таварылга илереттинген. Ооң эң хөйү – 21-и Кызыл хоорайда илерээн, эрткен хонуктарга көөрде, ийи таварылга хөй. Бо бүгү-биле чергелештир аарыгның эң берге хевири – тромбоэмболиядан (хан-дамырының тывылган черинден үстүп, хоорулганындан ооң хан дамчыдылгазын дуглай чыдып алыры) аарааннарның саны көвүдээн дээрзин республиканың Кадык камгалал яамызы демдеглеп турар. Амгы үеде чыттырып эмнедир салбырларда 75 кижи аар байдалдыг чыдар.

КАДЫ АЖЫЛДАЖЫЛГА АЙТЫРЫГЛАРЫН БЫЖЫГЛААН

Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг биле Кызылда Моолдуң чиңгине консулу, дээрги Чимид Ганболд ужурашкан. Ужуражылганы Россияның Моол-биле дипломаттыг харылзааларны тургусканындан бээр 100 чылдаанынга тураскаадып эрттирген. Ийи тала кайы-даа адырларга моон-даа соңгаар кады сырый ажылдаарын дугурушкан.

ЧИДИИ-БИЛЕ ДЕМИСЕЖИР

Республикада хөй-ниитиниң корум-чурум үрээшкиннери болгаш кем-херек үүлгедиглери-биле демисел, хоойлу-дүрүмнү сагыы­рын боттандырар талазы-биле айтырыг­ларга хамаарыштыр оперативтиг хуралды Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг эрттирген.

СОЛУН АЖЫЛЫ ЧАҢГЫС ЧЕРГЕ ТУРБАС

Тыва Республиканың Чурагайлыг хөгжүлде яамызы, Парлалга бажыңы «Тывамедиабөлүктүң» база Новосибирск областың Өөредилге, эртем яамызы болгаш Новосибирскиниң парлалга база информастыг технологиялар колледжиниң аразында дугуржулга ёзугаар, республикада ниитилел-политиктиг «Шын» болгаш «Тувинская правда» солуннар база «Сылдысчыгаш» болгаш «Тываның аныяктары» журналдарны үндүрүп, чыскаап (вёрстка) кылып турар операторларның он хонук дургузунда өөредилгезин эрттирген.

Арага аймаан садарының дугайында

Тываның Дээди Хуралы ноябрь 19-та арага аймаан 11.00 шактан 19.00 шакка чедир дыштаныр хүннерде база садар дугайында хоойлу төлевилелин бирги номчулгада хүлээп алган.

АРАМАЙЛААШКЫН ЁЗУЛАЛЫ

Ноябрь 28-те Дөгээ дааның кырында Будда бурган башкының овур-хевириниң арамайлаашкыны болуп эрткен. Аңаа Тываның лама башкылары чыглып, күштүг ном-судурун ажыдып, ёзулалды кылган.

Меню