Архив

Месяц: Ноябрь 2021

ЧИДИИ-БИЛЕ ДЕМИСЕЖИР

Республикада хөй-ниитиниң корум-чурум үрээшкиннери болгаш кем-херек үүлгедиглери-биле демисел, хоойлу-дүрүмнү сагыы­рын боттандырар талазы-биле айтырыг­ларга хамаарыштыр оперативтиг хуралды Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг эрттирген.

СОЛУН АЖЫЛЫ ЧАҢГЫС ЧЕРГЕ ТУРБАС

Тыва Республиканың Чурагайлыг хөгжүлде яамызы, Парлалга бажыңы «Тывамедиабөлүктүң» база Новосибирск областың Өөредилге, эртем яамызы болгаш Новосибирскиниң парлалга база информастыг технологиялар колледжиниң аразында дугуржулга ёзугаар, республикада ниитилел-политиктиг «Шын» болгаш «Тувинская правда» солуннар база «Сылдысчыгаш» болгаш «Тываның аныяктары» журналдарны үндүрүп, чыскаап (вёрстка) кылып турар операторларның он хонук дургузунда өөредилгезин эрттирген.

Арага аймаан садарының дугайында

Тываның Дээди Хуралы ноябрь 19-та арага аймаан 11.00 шактан 19.00 шакка чедир дыштаныр хүннерде база садар дугайында хоойлу төлевилелин бирги номчулгада хүлээп алган.

АРАМАЙЛААШКЫН ЁЗУЛАЛЫ

Ноябрь 28-те Дөгээ дааның кырында Будда бурган башкының овур-хевириниң арамайлаашкыны болуп эрткен. Аңаа Тываның лама башкылары чыглып, күштүг ном-судурун ажыдып, ёзулалды кылган.

Амыдыралдан аспазын дээш

Авалар хүнүнге уткуштур Тываның Херээженнер эвилелинде Аныяктар салбыры тургустунган Эрткен хүннерде Тываның Херээженнер эвилелиниң Аныяктар салбыры бир дугаар тургузукчу хуралын эрттирген. Республиканың бүгү кожууннарында херээженнер чөвүлелдеринде үстүнде бижээн салбырның төлээлери…

Хоочуннар аравыстан хорап турар

ТР-ниң алдарлыг ажылдакчызы, күш-ажылдың хоочуну, Улуг-Хем кожуунуң Хүндүлүг чурттакчызы, хөйге билдингир журналист Яндараа Раиса (Анай) Тюлюшевна ноябрь 26-да аар аараан соонда, чырык өртемчеден чарлып чоруткан. Ол 1939 чылдың январь 3-те…

КИДИС ӨГДЕ МЭЭҢ АВАМ

Авалар хүнүн Россияның Бирги Президентизи Борис Ельцинниң 1998 чылдың январь 30-де үндүрген Чарлыы ёзугаар ноябрь айның сөөлгү улуг-хүнүнде демдеглеп эгелээн. Бо хүннү март 8-те байырлап чаңчыга бергенивис Бүгү-делегейниң херээженнер хүнүнден аңгы демдеглеп эгелээниниң чылдагааны, ниитилелге болгаш өг-бүлеге ава кижиниң ролюн күштелдирери болуп турар.

ТЫВА ДЫЛЫМ ЧАҢГЫЛАНЗЫН!

Тыва Республиканың Национал школа хөгжүдер институдунуң директору болгаш тыва дыл инспектору Сайзана Товуунуң удур­тулгазы-биле массалыг информация чепсектеринде тыва дылда ажылдап чоруур журналистерниң болгаш Тываның ном үндүрер чериниң база Культура яамызының төлээлериниң киржилгези-биле улуг хурал болган. Аңаа амгы үеде тыва дылдың байдалының дугайында элээн шыңгыы чугааны кылган.

АМЫ-ТЫННЫ ЧҮГЛЕ ВАКЦИНА КАМГАЛААР

Республиканың Халдавырлыг аарыглар эмнелгезинге хамааржыр (МФЦ) хөй талалыг ачы-дуза чедирер төпте коронавирус аарыындан эмнедип чыдар эр, херээжен кижилерниң саны эвээжевейн турар. 2019 чылда хамчык аарыы чаа тыптып турда, бүгү Россияның девискээринге эмчилер аңаа удур демисежип, тускай эртемниг кижилер вакцинаны ажылдап кылып турган. Оон бээр ам ийи чыл эрткен. Амгы үеде аарыгны базарынга бүгү-ле таарымчалыг байдалдар тургустунган.

ЖУРНАЛИСТИКАНЫҢ КЕЛИР ҮЕЗИ — ШКОЛАДА

Кызылдың дугаары 2 школада «Журналистиканың үндезиннери» деп класстан дашкаар бөлгүм ийи ай бурунгаар, 2021 чаа өөредилге чылының эгезинде, сентябрьда ажыттынган. Ону тыва дыл болгаш чогаал башкызы Сайсуу Куулар удуртуп турар болгаш шупту 5 өөреникчилер ынаар барып турар. Сөөлгү үелерде 10 «а» класстың өөреникчилери оолдар, уруглар база чоокта чаа ажыттынган бөлгүмнүң ажылын сонуургап эгелээн.

Меню