Архив

Месяц: Декабрь 2021

Дээрден баткан Соок-Ирей

Бистиң республикада Росгвардия дээрге буянның, сагыш човаачал чоруктуң болгаш эриг сеткилдиң демдээ болур. Мындыг чергелиг деңнелгелер регионнуң социал четкилеринде хөйү-биле салдынган. Ооң чылдагааны көңгүс бөдүүн – Росгвардияның Тывада девискээр органы республиканың социал амыдыралынга идепкейлии-биле киржип турар.

2021 ЧЫЛ: ОНЗАГАЙ БОЛУУШКУННАР

Тываның төөгүзүнче 2021 чыл Тыва Арат Республиканың 100 чыл оюннуң чылы бооп кирер. Тыва Арат Республика күрүнениң тургустунганы – тываларның салгалдарының угаан-медерелинге чоргааралдың, тыва чонну сагыш-сеткилинге ханызы-биле үнелеп билириниң, тыва кижиниң мөзү-шынарын, ат-алдарын бедии-биле тударының сүлде демдээ.

1000 ГЕКТАР СУГГАТ СИСТЕМАЗЫН КАТАП ТУРГУСКАН

Тываның Каа-Хем, Бии-Хем база Таңды кожууннарда суггат системазын катап чаартыр ажылдар доозулган. Ниитизи-биле 1000 гектар суггат системазын катап ажылдаткан. Ылаңгыя кааң чайларда көдээ ажыл-агый культураларының эки дүжүдүн алырынга суггарылга улуг рольду ойнаар.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

2021 чыл амыр эвес чыл болган, ынчалзажок, ооң-биле чергелештир, ол көскү болуушкуннарлыг, үре-түңнелдиг ажылдыг, чаа-чаа чедиишкиннерге таарымчалыг байдалдарны тургузарының чылы болуп биске сагындырып артып калыр. Шаптараазынныг бергелерни ажып эртип, нарын сорулгаларны шиитпирлежип тургаш, хөгжүлдениң эки динамиказын кадагалап арттырар, келир өйгү чедип алыышкыннарның быжыг үндезин-таваан салыр аргалыг болдувус.

Чаа чыл бүдүүзүнде Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Улуг-Хем кожуунга четкен

Декабрь 30-де Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыгга ажыл-агыйжы сургакчылаашкын кылып чорааш, “Демография” национал төлевилел-биле туттунган чаа уруглар садының байырлыг ажыдыышкынынга киришкен. Ол оран-сава чаңчылчаан уруглар садынга хамаарышпас, а амгы үениң негелдезинге дүүштүр кылган “Бодаган” аттыг уругларның сайзырал төвү болуп турар.

ЧАА ЧЫЛ БҮДҮҮЗҮНҮҢ ХӨЛЗЭЭЗИНИ

Кырганнар бажыңынга Чаа чыл байырлалының бүдүүзүнде өөрүнчүг, хөлзээзинниг ажылдар эгелээр. “Демография” национал төлевилелдиң иштинге Хову-Аксы суурда социал албан чериниң удуртулгазы назыдап-кыраан кижилерниң болгаш инвалидтерниң байырланчыг сеткил-хөөнүн көдүрери-биле янзы-бүрү хемчеглерни чорудуп турар.

КАДЫ АЖЫЛДААР ДУГУРЖУЛГАНЫ ЧАРГАН

Россияның көдээ ажыл-агый банкызының баштаар чериниң даргазы Борис Листов биле Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның даргазы Владислав Ховалыг кады ажылдажылга дугайында керээге атты салганнар. 2013-2020 чылдарда күштүг турган дугуржулганы бо документ солаан.

ХОНДУР-ХҮНЗЕДИР ДЕМНЕЖИП АЖЫЛДААР

Регион болгаш тус чер эрге-чагыргазы Тываның хоорай, суурларынга Рождество болгаш Чаа чыл дыштаныр хонуктарында хондур-хүнзедир дежурныйлаар.

САМАГАЛДАЙ ШКОЛАЗЫНДА ЧАА СПОРТ ЗАЛ

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республиканың кожууннарынга бир дугаар чорааш хүлээткен даалгаларын амгы үеде хынап, кожууннарны ам-даа кезип чоруп турар.

Меню