Архив

Месяц: Февраль 2022

Чемпионатка эмчи сестралары болгаш студентилер киришкен

Февраль 21- 25 хүннеринде Республиканың эмчи колледжинге “Аныяк профессионалдар” (WorldSkills Russia) деп VIII-ки Ажык регионалдыг чемпионат биле “Мерген угаанныгларның арга-мергежили” деп IV-кү Регионалдыг чемпионат болуп эрткен.

“АҢЧЫ КОКПАЗЫНЫҢ” ОЛЧАЗЫ

Шагааның ак айында Тыва үндезин культура төвү «Аңчы кокпазы» деп кончуг солун маргылдааны организастап эрттирген.

СУМОГА ТЫВА ТЕРГИИДЭЭН

Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг дүүн Кызылга Россияның сумо хүрешке чемпионады болгаш бирги чери дээш мар-гылдааның доозулганының дугайында социал четкилер таварыштыр дыңнаткан. Чурттуң 20 регионнарындан 250 спортчулар киришкен ындыг улуг болгаш харыысалгалыг спортчу хемчегни эрттирери биске улуг алдар-хүндү болган деп, Владислав Товарищтайович демдеглээн.

ЧОННУӉ ҮНҮ — СЕТКИЛДИӉ ХӨӨНҮ

 Амыр-тайбыӊ тургузар тускай шериг операциязыныӊ дугайында республиканыӊ чонунуӊ үзел-бодалын, сеткил хөөнүн билип алыры-биле, «Тыва медиа бөлүктүӊ» корреспондентилери Кызылдыӊ чурттакчыларындан айтырган.

ДЕМНИГ АЧЫ-ДУЗА

 Донецк биле Луганск республикаларныӊ амыр-тайбыӊ чонунга ачы-дуза чедирер ажыл-херек ам-даа уламчылап турар. Бистиӊ регионнун волонтерлары февраль 19-та моон чорупкаш, дузалажып турарлар.
Амгы үеде ак сеткилдии-биле дузалажып турар улустуӊ саны 1500 хире дээрзин Буян Сонам «Аныяктарныӊ Улусчу фронтузунуӊ» координатору дыӊнаткан.

 ТЫВАНЫҢ ЮНИОРЛАРЫ ТИИЛЭЭН

Россияныӊ сумо талазы-биле чемпионадыныӊ бирги хүнүнде юниорлар – 19 хар чедир назылыг 114 чалыы спортчуларныӊ маргылдаазы болган. Чурттуӊ 20 аӊгы регионнарындан келген чалыы сумоистерниӊ аразындан төлептиг болган спортчуларны шаӊнаан. 📢 Оолдар…

СОЛДАТ — КЕЗЭЭДЕ СОЛДАТ

Шериг хүлээлгезин эрттирген соонда, «солдат — кезээде солдат» дээр болгай. Чүге дизе шеригден халашкан соонда, шериг кижини, херек апаар дээш курлавырже үндүрер. Ынчалза-даа 50 харга чедир халашкан солдат шериг хүлээлгелиг. Солдат кижи шериг хүлээлгезин эрттирип тургаш, Төрээн чуртун камгалаарын, чонунга бараан болур даңгыраан бээр. Ол даңгыраанга кезээде бердинген турар. Ынчангаш Россияга чылдың-на фев­раль 23-те Ада-чурттуң камгалакчыларының хүнүн эрттирип турар.

БЕДИК ДЕӉНЕЛГЕ ЭРТЕРИ МАРГЫШ ЧОК

 Россияныӊ сумо талазы-биле 2022 чылдыӊ чемпионады Тывада болуп турары төөгүлүг онза болуушкун.
Дүүн, февраль 26-да, «Сүбедей» спорт комплекизинге улуг маргылдааныӊ байырлыг ажыдыышкыны болган

«АГРОСТАРТАП» — КӨДЭЭ ЧЕРНИӉ САЙЗЫРАЛЫНГА ДЕТКИМЧЕ

 Көдээ ажыл-агыйны мурнады сайзырадыры Тыва Республиканыӊ социал-экономиктиг хөгжүлдезиниӊ бот-тускайлаӊ программазыныӊ бир кол угланыышкыны болур. Ынчангаш көдээ черниӊ бараан бүдүрүкчүлеринге күрүнениӊ ачы-дузалыг деткимчезин бээри-биле, элээн каш мөөрейни чарлаан.

ЭШТЕРИМГЕ, АДА-ЧУРТТАШТАРЫМГА БҮЗҮРЭЭР МЕН

Аныяктарныӊ Ниити-российжи улусчу фронтузунуӊ удуртукчузу Игорь Юрьевич Кастюкевич Донбасстыӊ чону амыр-тайбыӊ амыдаралынче дүрген эглип келир болзун дээш, ажыл-херектиӊ уг-шиин, планын тургузарда, девискээринде байдалды шинчилеп көрүп алыры-биле, амгы үеде ЛНР биле ДНР командировкалап чеде берген.

Меню