Архив

Месяц: Март 2022

Тывага 232 чаа ажылчын олуттар тургустунар

2022 чылда Тыва Республиканың Чазаа републиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң амы-хууда программазының төлевилелдериниң боттанылгазынга барык чартык миллиард рубль хире хууда инвестицияларны киириштирер деп турар. Янзы-бүрү деңнелдиң бюджеттеринден субсидиялар-биле кады акша-хөреңги салыышкыннарының ниити…

Кызылдың чаа микрорайоннарын электри четкилеринге кожар

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг биле “Сибирьниң Росчеткизи” компанияның чиңгине директору Павел Акилин база катап ужуражып, республиканың ам тудар тудугларын, Кызыл хоорайда туттунган «Московский», «Иркутский», «Тиилелгениң 70 чылы», «Спутник», «Спутник 2»…

Өөредилге адырының хоочуну мөчээн

2022 чылдың март 29-та Тываның өөредилге адырының хоочуну Екатерина Комбуевна Матвеева /Белек-оол/ аар аарыгның түңнелинде чырык өртемчейден элекке чарлып чоруткан. Екатерина Комбуевна 1953 чылдың октябрь 14-те башкылар өг-бүлезинге төрүттүнген. Ол…

СЕТКИЛ АКТА, АЖЫЛ-ХЕРЭЭ ШЫНАРЛЫГ

Тываныӊ чогаалчылары Бүгү-деле­гейниӊ чогаалчылар хүнүн, Бүгү-делегейниӊ поэзия хүнү деп ийи ба­йырлалды чаӊгыс хүнде март 21-де Тываныӊ Үндезин культура төвүнге демдеглээн. Чогаалга дорт хамаарылгалыг бир эп-сеткилдиг кижилерниӊ чыыжы бо чоокку үеде…

Хоочуннарга ушкажыптайн

«Шынның» почтазындан «Шын» солуннуң марттың сөөлгү үндүрүлгелеринде хоочун бижикчилеривис Александр Ооржак, Чамыяң Ондар оларның чаңгыс уткалыг үнген материалдарынга хамаарыштыр мен база деткип бижиптейн деп бодай бердим. Тываның улустуң чогаалчызы, РФ-тиң…

«Сайыт кызы» чүге сайыт кызы болбааныл?

«Сайыт кызы» чүге сайыт кызы болбааныл? Тыва проза жанрыныӊ херээжен төлээлекчилери Екатерина Танова, Зоя Байсалова, Анна Ламажаа, Зоя Донгак, Лидия Иргит, Мария Күжүгет, Лидия Ооржак, Саяна Өндүр, Зинаида Серен-Чимит, Ульяна Монгуш,…

Эрги-Хөлде казанактар ээзин манаан ышкаш боорга…

«Шынның» почтазындан Эрги-Хөлде казанактар ээзин манаан ышкаш боорга… Эрги Чаа-Хөл суурну өскээр көжүргенинден бээр 35 чылынга тураскаадып, бичии сактыышкыным бижидим. Суглар, хемнер шааладыр чаржып бадып, шынаа оът-көгү-биле каастай үнүп келир…

Культура — чоннуң одаа

Чылдың-на частың башкы айы мартта уран чүүл ажылдакчыларының хүнүн демдеглээри чаңчыл апарган. Бо удаада база-ла культура адырынга үлүг-хуузун киирип, чонунга бараан болуп келген салым-чаяанныгларның, уран шеверлерниң ажыл-ижин үнелеп, шаңнап-мактаан. Оюн-баштак-биле…

Частың башкы айында…

«Шынның почтазындан» Частың башкы айында… Национал төлевилелдерни чогаатканының кол утказы — чоннуң амыдырал байдалын экижидери. Бо чоокку чартык чыл иштинде республикада чоннуң амыдырал-чуртталгазында дыка хөй чаартылгалар болду. Тываның Баштыңы Владислав…

Билзекти кедериниң ужур-утказы

Билзек – херээжен-даа, эр-даа кижиниң холунуң са­лааларының аянныг, чараш каасталгазы, кижиниң хууда эдилээр эди, салым-чолун өскертип алганының демдээ, а чамдык таварылгада билзек камгалал-сагыызын хүлээлгени күүседип чоруур. Билзек эң-не бурунгу каасталгаларның…
Меню