Архив

Месяц: Апрель 2022

Паркур, скейбордка өөредир спорт шөлдери немежир

Пакура, скейборд – уругларныӊ аваангыр, шимченгир чоруун сайзырадыр ийи спорт шөлү немежир дээрзин Тываныӊ спорт сайыды Субудай Моӊгуш дыӊнадып турар. «Россия-хөй аргаларлыг чурт» деп организацияныӊ Хайгаарал чөвүлелиниӊ хуралын чоокта чаа…

Алдарлыг механизатор — Амыр Кара-Сал

Амыр Кара-Сал — Барыын-Хемчик кожууннуң Эрги-Барлык сумузундан ат-сураглыг тараажызы. Ол хүндүлүг дыштанылгаже үнген-даа болза, арбай, кызыл-тас болгаш мал чеми, ногаа аймаан тарып өстүрер ажылын холдан салбаан. Чер ажылы-биле чергелештир, бода,…

Тайга торуу чыгбаан, а хээлини алган

Коррупция – күрүнеге когарал. Республикада коррупциялыг кем-херектер албан-дужаалдыг кижилерниӊ хээли алыр чоруу-биле харылзаалыг болган. Тываныӊ арга-эзим ажыл-агыйыныӊ талазы-биле Күрүне комитединиӊ эрги даргазы харылзаачы таварыштыр 595 муӊ рубль алган. Тайга торуу…

Апрель 30 — Россияныӊ Өрт камгалалыныӊ хүнү.

«Чеӊи кургаг болзун!» деп йөрээп, чонар-даш шаӊналды тывыскан 📢Апрель 30 — Россияныӊ Өрт камгалалыныӊ хүнү. Тываныӊ Онза байдалдар яамызыныӊ Кол эргелели профессионал байырлалыныӊ бүдүүзүнде байырлыг чыскаалды эрттирген. «Кандыг-даа хай-халап болу…

Оруктарда камераларның саны чүге көвүдеп турарыл?

Оларның көвүдээниниң ужуру болза: – Чолаачыларны чурумчудуп турар. Орук шимчээшкининиң дүрүмнерин сагыырынга эргежок чугула херексел апарган. – ОШАЧКИ-ниң ажылын чиигедипкен. – Орук озал-ондааның чылдагааннарын тодарадыр специалистерге улуг дуза апарган. –…

“Оргаадайда” эрес-кежээ ажылдакчылар

Көдээ ажыл-агый кооперативи 📢“Оргаадайда” эрес-кежээ ажылдакчылар Улуг-Хем кожууннуң Арыг-Үзүү сумуда “Оргаадай” көдээ ажыл-агый кооперативи 2006 чылда үндезилеттинген. Ооң ажыл-чорудулгазының кол угланыышкыны — тараа аймаа тарып өстүрери болгаш болбаазырадыры. Ылгап аңгылаан…

Ажыл-ишчи алдар

Тываныӊ Чазаа Май 1-ниӊ бүдүзүүнде чаӊчыл ёзугаар төлептиг ажыл-ишчилерге бедик шаӊналдарны тывыскан. Чурттуӊ хөгжүлдезинге күш-ажылчы үлүүн киирип чоруур янзы-бүрү мергежилдиӊ кижилерин үнелеп, республиканыӊ бедик шаӊналдарын тывыскан. Тываныӊ Баштыӊы В. Ховалыг…

Маадыр-оол Ховалыг — 75

Юбилей 📢Маадыр-оол Ховалыг — 75 Тываның улустуң чогаалчызы Маадыр-оол Ховалыг 1947 чылдың апрель 30-де Чөөн-Хемчик кожууннуң Хорум-Даг сумузунуң Хола-Хараган деп черге төрүттүнген. Чогаадыкчы ажылы 1980 чылдарда эгелээн. Эң-не баштай парлаттынган…

“Ном делегейинче” аалдаашкын

Бүгү-делегейниң ном хүнүн апрель 23-те демдеглээн 1995 чылдан тура ЮНЕСКО-нуң шиитпири-биле апрель 23-түң хүнүн Бүгү-делегейниң ном болгаш авторнуң эрге-ажыының хүнү кылдыр демдеглеп эрттирип турар апарган. Бо хүн библио­тека ажылдакчыларының, чогаалчыларның,…

Чайгы дыштанылга

38 000 лагерь белен Санкт-Петербург хоорайга болган хоойлужудулга Президиумунуң Чөвүлел хуралынга РФ-тиң чырыдыышкын сайыды Сергей Кравцов чайгы дыштанылга үезинде уругларның дыштанылгазының дугайында чугаалаан. Илеткелдиң эң-не кол чүүлдери: – Бо чылын…
Меню