Рубрикалар

Социал өскүс чорукту болбурбазы-биле ажылды күштелдирер

          Республикага 2020 чылдың тос айларының иштинде назы четпээн 50 уруглар ада-иезиниң хайгааралы чок артканының дугайында аналитиктиг медээни Тываның Чазаа дыңнадып турар.

          Уруг-дарыын төрээн ада-иези азырап өстүрүп кижизидер чаңчылды кадагалап алыры-биле, социал өскүс чорукка хамаарыштыр онзагай кичээнгейни салыры чугула. Шак ындыг сорулганы чедип алырда, өг-бүлениң иштинге кандыг-бир бергедээшкин чаа-ла тургустунуп эгелеп турда, оларга дузалаар. Ада-ие эргезин казыткан азы ада-ие эргезин кызыгаарлаттырган улустарга социал ниитилелдиң талазындан социал агартыышкын программазын, ооң акшаландырыышкынын ажылдап кылыр ужурлуг.

          Социал өскүс чоруктуң берге айтырыгларын шиитпирлээрде:

  1. Амыдыралдың берге байдалдарынга таваржып эгелээн өг-бүлелерни илереткеш, ада-иениң харыысалгалыг болурун кичээндирер;
  2. Өг-бүлениң чединмес чоруунга база ада-иениң ажы-төлүн азырап карактавайн баар таварылгаларында, профилактиктиг ажылдарны чорудар. Ада-иезиниң ажаалда-тежээлдези чок арткан уругларны өг-бүлезинге эгидип бээри, өг-бүлениң уруг-дарыын өстүрүп кижизидеринге таарымчалыг байдалды катап тургузары-биле профилактиктиг ажылдарны чорудар;
  3. Ада-иезиниң ажаалда-тежээлдези чок арткан уругларны илередир, оларны чогумчалыг тургузар, эргелерин камгалаар талазы-биле статистиктиг хайгаарал системазын тергиинчидер.

     Социал өскүс байдалга арткан уругларның саны Кызыл хоорайда – 8, Кызыл кожуунда –2, Улуг-Хемде – 4, Чөөн-Хемчикте – 7, Ак-Довуракта – 4, Каа-Хемде – 4, Барыын-Хемчикте – 5, Бии-Хемде – 3, Тес-Хемде – 5, Бай-Тайгада – 1, Тожуда – 2, Чеди-Хөлде – 2, Сүт-Хөлде – 5, Өвүрде – 1.

     Ада-ие эргезин казаанының (кызыгаарлаанының) дугайында судтуң шиитпирлерин чамдык суд черлери ХБАБ (ЗАГС) органынче чорутпайн турар деп фактылар бар.

     Бо чылдың тос ай иштинде назы четпээн бежен уруг ада-иезиниң ажаалда-тежээлдези чок артканынын дугайында медээни ХБАБ (ЗАГС) органнарының шын медээлери-биле тургускан.

     Бир эвес ада-ие эргезин казыттырган кижиниң билдириишкинин суд сайгарып көргеш, ооң ада-ие эргезин катап тургузуп берген болза, Россияның Өг-бүле дүрүмүнүң 70-ги чүүлүнүң 5-ки пунктузу-биле суд чогуур шиитпирни ХБАБ (ЗАГС) органарынче чорудуп бээр.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
Хоойлунуң үжүүнге болгаш хамаатыларның эрге-ажыынга бараан болдум
Следующая запись
Чаңгыс өг-бүле дег демниг чоннар бис
Меню