Рубрикалар

300 АЖЫГ ТОННА НОГАА АЙМААН АЖААП АЛГАН

«Социал картофель» губернатор төлевилели

Тываның тос муниципалитеттери “Демография” национал төлевилелди боттандырып, “Социал картофель” губернатор төлевилели-биле ногаа аймааның дүжүдүн ажааган. 200 ажыг тонна картофель, 30 ажыг тонна морковь, 14 ажыг тонна свекла, 7 хире тонна огурец, 8 ажыг тонна кабачок, 2 хире тонна редис, 29 ажыг тонна ак капуста, 6 ажыг тонна согуна, бир тонна хире горох база укроп, петрушка дүжүдүн чыып алганын, Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы #Shyntuva дыңнаткан.

Өвүр кожуунда төлевилел киржикчилери болур эвээш орулгалыг, хөй ажы-төлдүг, чааскаан чурттап турар 70 хире кижи үрезиннерни чазын алган. Кожуунда 1500 хире өреге бар, оларның 1250-и огородту доктаамал тарып турар. Бо чылын 535 өг-бүле картошканы, 872 өг-бүле ногаа культураларын тараан. 46 өрегеде өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан өг-бүлелер бар.

Сөөлгү беш чылда, “Социал картофель” губернатор төлевилелиниң ачызында өг-бүлелер боттарын ногаа айма-биле хандыртынып алыр апарган. Тываның Күш-ажыл яамызы социал дуза төптери таварыштыр картофель үрезиннерин чазын үлээш, күзүн дүжүдүн ажаап алырын чагаан.

Огород ажылын хөгжүдери – күрүне деткимчезиниң кол сорулгазы. Төлевилел эки түңнелдерни берип, суурларга огород ажылын хөгжүдеринге идигни берген.

Күрүне керээзи езугаар, өг-бүле ногааларын үе шаанда олуртуп, ажаап, өстүргеш, күзүн дүжүдүн чыып, келир чылын тарыыр үрезиннерин боттары хандыртынар ужурлуг.

Өвүр кожууннуң Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза төвүнүң специалистери ол төлевилел дугайында чонга дыңнадып, тайылбырлап, өөредилгелерни чорудуп турар. Чижээлээрге, ногааны канчаар тарыырынга, чаагай дүжүт ажаарынга мастер класстарны эрттирери чаңчыл апарган. Херээженнер эвилелдери дээн ышкаш, хөй-ниити черлери огород ажылын чаа эгелээннерге дузаны көргүзүп турар.

Бо хүннерде төлевилел киржикчилери дүжүт ажаалдазында кидин-түлүк.

#Социалкартофель #Губернатортөлевилели #Күш_ажылболгашсоциалполитикаяамызы #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
Тываның аграрлыг комплекизин хөгжүдер программа деткимчени алган
Следующая запись
АЖЫЛДАВАЙН ТУРАР УЛУС ХӨЙ ААРЫП ТУРАР
Меню