Рубрикалар

2020 чылда суд приставтарының албанынче хамаатыларының кыйгырыгларының түңнелдери

2020 чылдың эгезинден тура Эргелелдиң аппарадынче болгаш ооң девискээр аайынче килдистеринче хамаатылардан болгаш албан черлериниң төлээлекчилеринден 3660 кыйгырыг-чагаа кирген. 2019 чылга деңнээрге сайгарып көөрү-биле хүлээп алдынган кыйгырыглар саны 32,9 хууга (906 кыйгырыг) көвүдээн. Эргелелдиң аппарадынче 2047, а девискээр аайы-биле килдистерже 1913 кыйгырыг кирген. Отчет үезинде сайгарып көөрү-биле 2372 кыйгырыг бар болган. Оларның 2260-ы негекчилерден, 66-зы өрелиг кижилерден, 46-зы күүсекчи бүдүрүлгеге хамаарышпас билдириишкин берикчилеринден.

Оон аңгыда, кирген кыйгырыгларны сайгарып көөрге, хамаатылар колдуунда акша тырттырарының, алимент болгаш өске-даа байдалдарда суд шиитпириниң күүседилгезиниң дугайында айтырыгларга арга-сүме, тайылбыр алыр дээш кээп турар.

Отчет үезинде күрүнениң Тыва Республикада чонну ажылга хаара тудар албанының агенствозу-биле, доктаамал ажылы чок өрелиг кижилерни ажылга тургустунарынга дузалажыр талазы-биле, ажыл уламчылап турар.

Күүсекчи бүдүрүлгеде арткан кыйгырыгларны эвээжедири-биле, 7 хонгаш-ла алимент тырттырарының дугайында күүсекчи документилерниң негелделерин күүсеткениниң талазы-биле девискээр аайынче суд пристав килдистериниң ажылының сайгарылгазын чорудуп турар.

Хамаатыларның кыйгырыгларын эвээжедири-биле хамаатыларның хууда хүлээп алыышкынының ажылын организастаарын, күүсекчи бүдүрүлге материалдары-биле таныжып көөрүн, Эргелелдиң ажыл-ижин массалыг информация чепсектеринге чырыдарын планнап турар. Телеканал ГТРК Тыва, радиога дорт эфирлер чорударын, регион деңнелдиг ниити-политиктиг солуннарга медээлер салырын өөренип көрүп турар.

Девискээр аайы-биле салбырларда хамаатыларның болгаш албан черлериниң катап-катап кыйгырыглар киирерин болдурбазы-биле, бир дугаар кирип турар кыйгырыгларже улуг кичээнгейни салып турар.

ТР-де суд приставтарының парлалга албаны.

Предыдущая запись
Малдың кыштаглаашкыны хүр менди
Следующая запись
АРАТ КИЖИНИ КОЛЛЕГИЯ ЧАЛАЗА…
Меню