Рубрикалар

“Суд приставтарының федералдыг албанының ТР-де эргелелиниң 2020 чылда кылып чоруткан ажылдарының болгаш 2021 чылда сорулгаларының дугайында” Суд приставтарының федералдыг албанының Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузу Орлан Достай  таныштырган

Суд ажыл-чорудулгазының тургустунган чурумун хандырар талазы-биле Суд приставтарының федералдыг албанының ТР-де эргелели республикада 37 суд оран-савазының камгалалын чорудуп турар. Эрткен чылын суд приставтары суд үезинде эрттирилге чурумун чорудуп тура, барык 179 хире хоруглуг херекселдер эрттирер часкан чоруктарны тодараткан. 26 муң ажыг чагыглар езугаар судьяларның айыыл чок чоруун хандырып база суд приставтарының ажыл-чорудулгазының үезинде оларның айыыл чок чоруун хандырган. 400 ажыг административтиг корум-чурум үрээшкиннерин тодараткан. Судче кыйгырткан 14 муң кижини чедирген.

Судче келдиртиишкиннер талазы-биле оларның чедирилгезин хандырарынга кем-херектерге хамаарыштыр — 94,5 хуу, административтиг херектер талазы-биле – 100 хуу болган.

2020 чылда күүседир херектерниң саны 335 муң четкен, 2019 чылга деңнээрге 10 муң катап өскен. Кирген суд актыларының саны 28 муңга өскен, а төлээ органнарындан кирген доктаалдар барык 18 муң кызырылган. Эрткен чылдың дургузунда түр када кызыгаарлаашкыннарга хамаарыштыр 73 муң доктаалдарны үндүрген, 2019 чылда ук көргүзүглер 47 муң турган. Чылдың түңнелдери-биле өрелерлиг улусту дилеп тывары-биле бедик көргүзүглерни чедип алган — 600 ажыг херектерни оттурган. Суд шиитпири езугаар 400 ажыг өрелиг кижилерниң чурттап турар черин тодараткан, оларның 128-зи алименти төлевейн турар кижилер. Ол ышкаш 45 автотранспортту дилеп тыпкан. Ниитизи-биле бүдүн чыл дургузунда 89 млн. рубль өрени тырткан. Үндүрүг төлевирлери 167 млн. рубль болган.

Алименти төлевейн, өрези чыглы берген ада-иелерден 56 млн. рубльди тырткан. 2019 чылга деңнээрге 21 млн. ажыг акшаны төлеттирген.

2020 чылда административтиг корум-чурум үрээшкиннеринге 1500 ажыг херектерни оттурган: оларның 195-жи алименти төлээринден ойталаан херектер, административтиг торгаалдар төлевейн турары дээш – 350, суд шиитпири езугаар үндүрген негелделерни күүсетпейн турары дээш – 249.

Суд приставтарының федералдыг албанының Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчулары 575 административтиг херектерни көргеш, 6 млн. ажыг рубльге торгаалды үндүрген. Ниитизи-биле 2 млн. рубльге 999 административтиг херектерни судьялар көрген, 380 хамаатыны албан-биле ажылдаар ажылдарга хаара туткан.

База ол ышкаш Эргелелдиң ажылдакчылары чурттакчы чон аразынга “Өрелериң дугайында билип ал” болгаш “Суд приставтары – уругларга” деп акцияларны чорудуп турар. Эрткен чылдың дургузунда ниитизи-биле 7 информацтыг акцияларны организастаан. Ооң иштинде чурттакчы чонну эрге-хоойлу талазы-биле билиглерин бедидер талазы-биле болгаш Эргелелдиң интернет сайтызында “Банк данных исполнительных производств” деп сервисти нептередири-биле ажылдарны чоруткан. Чоруткан хемчеглерниң түңнелинде ук сервисче чоннуң кирери көвүдээн (100 муң ажыг кижи), өрелерин төлээри-биле 6 муң ажыг квитанцияларны сервис таварыштыр чагыткан.

Суд приставтары кол ажылындан аңгыда, республиканың хөй-ниити ажылында база идепкейлиг киржип турар. “Чалыы эрге-хоойлу камгалакчызы” болгаш “Хрусталь сылдыстар” деп Бүгү-российжи фестиваль-конкурс чурттакчы чоннуң сонуургалын оттуруп, хөй санныг киржикчилерни хаара тудуп турар. Бо конкурстарга уруглар бажыңнарының кижизиттирикчилери болгаш школа-интернаттың уруглары киржип болур. Хан дужаар талазы-биле донор акцияларынга идепкейлиг киржип, Эргелелге 4 акцияны эрттирген, аңаа 150 ажыг кижи киришкен. Моон-даа өске социал болгаш ачы-буян төлевилелдерин база чорудуп турарын айтып каалы. Кол ажыл-чорудулгавысты суларатпайн, ам-даа улаштыр салдынган сорулгаларывысты эчизинге чедирер бис – деп, суд приставтарының федералдыг албанының ТР-де эргелелиниң удуртукчузу чугаалаан.

ТР-де суд приставтарының парлалга албаны.

Предыдущая запись
Шилчип чоруур кубок Кызылдың херээженнер командазында
Следующая запись
Частың чараш байырлалы-биле!
Меню