Рубрикалар

ТР-ниң Чазааның бөгүнгү аппарат хуралын Чазак даргазының бирги оралакчызы Олег Бады эрттирген.

Тываның девискээринде агаар-бойдустуң сооп турары-биле холбаштыр республиканың социал албан черлерин одап чылдырын катап эгелээрин муниципалдыг тургузугларның чагырга даргаларынга ТР-ниң Чазак даргазының бирги оралакчызы О.О.Бады дааскан.

Май 17-23 хүннер үезинде республиканың девискээринге дараазында озал-ондактыг болуушкуннар болганын Онза байдалдар яамызының төлээзи В.Ю.Солонцов дыңнаткан:

Тожу биле Кызыл кожууннарның девискээринге чуртталга бажыңнарын болгаш дачаларны хемнерниң үер суу хөме алган.

Улуг-Хем биле Бай-Тайга кожууннарның девискээринге 3 магнитудадан күштүг 2 чер шимчээшкини болган. Улуг-Хемге – 4,1, Бай-Тайгага – 3,8.

Хар холумактыг чаъс чагганы-биле Р-257 федералдыг трассага (599 – 65 км) автотранспорт шимчээшкини бергедээн, Каа-Хем хемниң суу үерлээш, Кызыл – Сарыг-Сеп автомобиль оруунга транспорт шимчээшкини түр када үзүктелген.

Республиканың гидрометеотөвүнүң май 20-де берген агаар медээзи бадыткаттынган. Бии-Хем биле Каа-Хем хемнер үерлээш, суу 1,5 метр деңнелге чедир көдүрүлген. Ооң уржуунда Тожу кожуунда Сыстыг-Хем суурнуң 35 кижи, оларның аразында 20 ажы-төл чурттап турар 18 бажыңның чер участогун болгаш 9 бажыңны май 21-де суг хөме алган. Тоора-Хем болгаш Ырбан суурлардан база 35 чурттакчыны, оларның аразында 20 ажы-төлдү агаар суднозунга түр үениң пунктузунче көжүрген.

Кызыл – Сарыг-Сеп оруктуң Көк-Тей девискээринде участогун үерлээн суг хөме алган, чамдык черлерде чара аккан.

Чыннырының болгаш чемненилгениң түр үеде пунктузун Каа-Хем кожууннуң Суг-Бажы суурда “Шончалай” уруглар садынга тургускан.

Суг хөме алган черлерден 100 кижини катерлерге айыыл чок девискээрже сөөрткен. Сарыг-Сеп болгаш Эржей суурларның 7 чурттакчызынга дүрген эмчи дузазын санитар ужар-чүүл транспортун ажыглап чедирген.

“Взрывпром” кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилелдиң чолаачызы Андрей Николаевич Буткаевтиң берге байдалга таварышканнарга дузазын база демдеглээри чугула. Кызыл – Сарыг-Сеп оруктуң Көк-Тей девискээринде участогунга сугга муңгашталган 458 кижини, оларның аразында 59 уруг-дарыгны КАМАЗ марканың машиназынга Каа-Хем кежир сөөрткен. Россияның ОБЯ-ның шаңналын Андрей Буткаевке тыпсыр шиитпир хүлээп алдынган.

#Тываныңчазаа #Аппаратхуралы #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Tuvanews

Предыдущая запись
ОНЗА СОРУНЗА КҮШТҮГ АЖЫЛДАР
Следующая запись
Санитарлыг арыглаашкынны дарый чорудар
Меню