Рубрикалар

400 АЖЫГ ОБЪЕКТИНИ “ИНТЕРНЕТ” ЧЕТКИЗИНГЕ КОЖАР

Национал төлевилел “Чурагайлыг экономика»
Харылзааның оптиктиг удазын шугумунуң тудуу уламчылап, ол бүгү “Медээлээшкин инфраструктуразы” төлевилелдиң боттанылгазының иштинге чурттакчылыг черлерде социал ужур-уткалыг апарып бар чыдар. Социал ужур-уткалыг 408 объектиге дүргедээшкиниг улуг “Интернет” четкизин кожары көрдүнүп турар. 2019-2020 чылдың дургузунда республиканың 139 чурттакчылыг черинге узуну 720 километр харылзааның оптиктиг удазын шугумун туткан. 2021 чылда 193 социал ужур-уткалыг объектини “Интернет” четкизинге кожары планнаттынган, ооң иштинде 182 социал ужур-уткалыг объектиже “Интернет” четкилиг оптиктиг удазын шугумун шөер, 11 суурга “Интернет” четкизин спутник технологияларының дузазы-биле хандырар.

2021 чылдың май 31-ден июнь 4-ке дээр «Тывахарылзааинформ» АН-ниң ажылдакчылары дараазында социал ужур-уткалыг объектиге харылзааның оптиктиг удазын шугумун азар чагыларны тургускан:

Чаа-Хөл кожууннуң Чаа-Хөл суурда библиотекаларда, Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыг хоорайда библиотекаларда, ортумак ниити-билиг школазында, Чодураа суурның библиотеказында, Иштии-Хем суурнуң ном саңында, көжүп чоруур фельдшер-акушер пунктузунда (ФАП).

Ол ышкаш 2021 чылдың май 31-ден июнь 4-ке чедир дараазында социал ужур-уткалыг объектилерге харылзааның оптиктиг удазын шугумун азар чагыларны тургузуп дооскан: Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана хоорайда библиотекаларда база Теве-Хая суурнуң, Баян-Таланың, Бажын-Алаак суурнуң ном саңнарында; Сүт-Хөл кожуунyң Суг-Аксы суурнуң библиотекаларында, Ак-Даш суурнуң ном саңында, көжүп чоруур ФАП-та, Кара-Чыраа суурнуң көжүп чоруур ФАП-та.

Июнь 7-13 хүннеринде дараазында социал ужур-уткалыг объектилерге харылзааның оптиктиг удазын шугумун азар чагыларны тургузар ажылдар планнаттынган: Эрзин кожууннуң Эрзин суурнуң библиотекаларынга, Бай-Даг суурнуң, Таңды кожуунуң Дүрген суурнуң, Балгазын суурнуң, Межегейниң, Кызыл кожууннуң Кур-чер суурнуң ном саңнарынга.

#Чурагайлыгэкономика #ТСИ #Интернет #Тывахарылзааинформ #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ЧАГЫДЫЛГА ДЭЭШ ТЕЛЕВИЗОР!
Следующая запись
ФЕДЕРАЦИЯ ЧӨВҮЛЕЛИНИҢ ДЕЛЕГАЦИЯЗЫ ТЫВАДА КЕЛГЕН
Меню