Рубрикалар

600 млрд рубльге чиигелделиг чээлилер

Коронавирус аарыының нептерээни-биле холбашкан кызыгаарлаашкыннар үезинде экономиканың эң-не кога­раан адырларынга хамааржыр албан-бүдүрүлге черлеринге «ФОТ 3.0» программазы-биле берген чии­гелделиг чээлилер­ни эгидер хуусаазын соңгаарладыры-биле, дузаламчы кылдыр 1 млрд рубльди үндүрүп бээриниң дугайында айтыышкынны Россияның Чазааның Даргазы Михаил Мишустин берген.
Чээлини эгидер ужурлуг хуусааны 6 ай соңгаарладырының дугайын­да чугаа чоруп турар – ол үе дургузунда сайгарлыкчыларга алган чээлизи дээш төлевирлерни чорударын түр үеде соксадып болур арганы тургускан.
“Сайгарлыкчылар ажылын соксатпайн, ажылдакчыларының шалың төлевирин чорудуп шыдаар болуру бо хүннерде онза чугула айтырыг болуп турар” – деп, М. Мишус­тин айыт­кан.
Бизнеске чиигелделиг чээлилер бээр программаларның эки үре-түңнелдиг болганы бадыткаттынган. Оларны боттандырып турган үеде ниитизи-биле 600 млрд рубльге чээли деткимчези көргүстүнген.

Чурукту интернет четкизинден алган.

Предыдущая запись
КЫЗЫЛГА – ГАЗ
Следующая запись
Тыва газ-биле хандыртынар бе?
Меню