Рубрикалар

70 артты ажып алган башкы

«Шынның почтазындан»

70 артты ажып алган башкы

📢 Таварылга болуп, Сайлыг ортумак школазынга орус дыл башкылап ажылдай берген мен. 40 ажыг чыл төрээн школазынга ажылдап каап­кан кижиге өске школа, өске коллектив сонуурганчыг болду.
Колдуунда аныяктар кол­даан, ажылдаар арга-шинчилиг, эртем-билиг-биле шыырак чепсегленген коллектив болду. 2 каът школа чоокта чаа капитал септелге эрткен болгаш, чылыг, чырык. Кабинеттери үе-шагның аайы-биле дериттинген. Шупту 105 өөреникчи өөренип турар. 25 башкы уругларны билиглер-биле чепсеглеп, үе-шаг-биле деңге базып олурарлар. Коллективти А.А. Болат хөй чылдар иштинде удуртуп турар. Өөредилге-кижизидилге адырының удуртукчузу – аныяк химия башкызы Е.С. Холбен.
Оларның аразындан он­загайлап демдеглексээн башкым – 1 дугаар категорияның сан башкызы Ооржак Светлана Чымбааевна. Бо башкыны бичиимден тура билир мен. Спорттуң дараазында хевирлеринге – хаак, хол бөмбүү, тенниске – шыырак ойнакчы. Кожууннуң, республиканың чыынды командазының кежигүнү болуп чораан.
Башкы кижиниң чоргаарланыр чүүлү – өөреникчилери. Школага Светлана Чымбааевнаның берген билиглери шыырак болганындан, сан эртеминге сонуургалы олчаан кыптыгып, ол-ла угланыышкынга башкы эртеми чедип алган өөреникчилери бүдүн респуб­­ли­када. Олар­ның бирээ­зи – сан, информатика башкы­зы эртемниг, амгы үеде Чеди-Хөл кожууннуң Төлээлекчилер хура­лының даргазы Ооржак Ай-Хаан Алексеевич.
Башкының стажы 44 чыл. Хүндүлүг дыштанылгаже үне берзе-даа, башкы кадрлар­ чедишпес болганындан республиканың кайы-даа булуңунда доостурган өөреникчизи чалаарга, чажам дивес, бар чыдар. Бо өөредилге чылында Сайлыг школазында ажылдап келген. Доозукчу класстың өөреникчилери-биле ажылдап, билиин харам чокка өргүвүшаан хевээр.
Светлана Чымбааевна чүгле эки башкы эвес, а төлептиг ие. Ол 5 кысты өстүргеш, эртем-билигге чедирип, ниитилелдиң төлептиг кежигүннери кылып каан. Хөй санныг уйнуктарының хайыралыг ынак кырган-авазы.
Чон аразынга эскертинмес, көскүлеңейнип чорбас, бөдүүн, биче сеткилдиг башкывыс бо чылын 70 харны харлап, 70 артты ажып алган.
Анна Чымыыжык,
Сайлыг школазының орус дыл, литература башкызы

Предыдущая запись
Бүзүрелдиг башкарыкчы компаниялар
Следующая запись
Саргыдан оваарныры чугула
Меню