Рубрикалар

Тыва Республиканың Чазааның структуразын болгаш составын өскерткен

📢Октябрь 15-те Тыва Республиканың Баштыңы В.Т.Ховалыг «Тыва Рес-публиканың күүсекчи органнарының структуразының болгаш Тыва Рес-публиканың Баштыңының чамдык чарлыктарын күш чок болдурганының дугайында» 409 дугаар Чарлыкка ат салган.

Ооң-биле Чазактың чаартынган структуразын бадылаан. Эрге-чагырганың чамдык күүсекчи органнарын дүжүргеш, өске структураларже кадып каан, өскелери чаа эрге-байдалдыг апарган. Чазак даргазының оралакчыларының саны 7 хевээр арткан. Оралакчы бүрүзү бодунуң харыылап турар бөлүк эрге-чагырга органнары дээш харыылаар.

ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа яамызы ТР-ниң Чурагайлыг сайзырал яамызы кылдыр эде тургустунган. Ону регионга чурагайлыг экономиканы сайзырадырын күштелдирер дээш кылган. Эргиде яамының чамдык эрге-хүлээлгелерин чаа тургустунар Парлалга болгаш массалыг коммуникациялар талазы-биле Күрүне комитеди күүседир.

Националдар херектериниң агентилели ТР-ниң Баштыңының Админи-страциязынга болгаш Чазак Аппарадынга каттыжар. ТР-ниң Эртем талазы-биле агентилелин тургускан. Ол эртем-техниктиг болгаш чаартылгалыг ажыл-херек дээш харыылавышаан, Тываның эртем албан черлерин удуртуп-баштаар. Ол дугайында санал Тываның эртемденнеринден кирген турган.

ТР-ниң Өөредилге яамызы чүгле өөредилге дээш харыылар бооп артар. Федералдыг деңнелде өөредилге яамызы база ынчаар өскерилген турган.

Даштыкы экономиктиг харылзаалар болгаш Туризм яамызын дүжүр-ген. Туризм дээш ажыл-херекти ТР-ниң культура яамызы харыылаар.
Ынчангаш ооң ады ТР-ниң Культура болгаш туризм яамызы кылдыр өскерилген.

Даштыкы экономиктиг харылзаалар талазы-биле ажыл-чорудулганы ТР-ниң экономиктиг сайзырал болгаш үлетпүр яамызы харыылаар.

ТР-ниң Бойдус курлавырлар болгаш экология яамызы ТР-ниң Арга ажыл-агый болгай бойдус курлавырларын ажыглаар талазы-биле яамы кылдыр эде адаттынган. ТР-ниң Дириг амытаннар камгалаар Күрүне комитедин база тургускан.

ТР-ниң Чазааның составы база чаартынган. Чазак даргазының оралак-чыларының албан-хүлээлгелерин Уран-оол Ондар (көдээ ажыл-агый яамызының сайыды деп эдеринчи чокка), Сергек Хертек, Александр Бро-керт болгаш Меңги Кара-оол улаштыр күүседирлер. Меңги Хомушкуевич ТР-ниң экономиктиг сайзырал болгаш үлетпүр сайыдының албан-хүлээлгелерин база күүседир.

Техниктиг эртемнерниң кандидады Дмитрий Румянцев ТР-ниң Москва хоорайда Бүрүн эргелиг төлээзи апарган. Ол ооң мурнунда «Ажык саң-хөө маркетплейси» акционерлиг ниитилелдиг чурагайлыг айыыл чок чорук директору, академик А.А.Расплетин аттыг «Алмаз» эртем-бүдүрүлге каттыжыышкыны» ажык акционерлиг ниитилелге чурагайлыг өскер-лиишкиннер чорудуп турган. «Алмаз» дээрге чурттуң камгалал-үлетпүр комплекизиниң эң чедиишкинниг бүдүрүлгелериниң бирээзи болур. Ол ышкаш Д.Храмцов РФ-тиң садыг-үлетпүр палатазының чурагайлыг-ком-муникациялар технологиязы департаментизиниң директорунуң оралакчызы тургаш, чурагайлыг стратегиялар болгаш системалар тургузуп тур-ган. Москва облазының чазааның аппарадының күрүне чажыттары камгалаар эргелелиниң килдис эргелекчизи болуп база ажылдаан.

ТР-ниң өөредилге сайыдынга Алексей Храмцов томуйлаткан. Ол өөредилге талазы-биле элбек арга-дуржулгалыг. А.Храмцов Красноярск крайның хууда өөредилге организацияларының Ассоциацияның күүсекчи директору, Санкт-Петербургтуң башкарылга технологиязы болгаш экономика университединиң Красноярскиде экономика институдунуң директору, М.В.Решетнов аттыг Сибирьниң күрүне университединиң кижизидилге болгаш аныяктар инициативазы деткиир эргелелиниң даргазы бооп ажылдап чораан. Ол регионалдыг болгаш муниципалдыг деңнелге удуртуп-баштаар арга-дуржулгалыг.

ТР-ниң көдээ ажыл-агый сайыдынга Лариса Монгуш томуйлаткан.
Л.Монгуш ооң мурнунда Тыва Республиканың аңгы-аңгы удуртуп-баштаар эрге-дужаалдарынга ажылдап чораан болгаш көдээ ажыл-агый талазы-биле улуг арга-дуржулгалыг.

ТР-ниң адыр аайы-биле сайыттарының хүлээлгелерин күүседип турган Эдуард Сандан, Шораан Чыргал-оол, Мерген Мынын-оол, Анатолий Югай болгаш Субудай Монгуш сайыт кылдыр томуйлатканнар.

Чазак даргазының оралакчылары болгаш экономика, саң-хөө сайыттары ТР-ниң Дээди Хуралынга бадылаашкын-биле чөпшээрелин алгаш эрге-дужаалынга томуйладыр чурумнуг.

Владислав Ховалыг октябрь 14-те социал четкилерде арынынга ТР-ниң Баштыңының кожууннарда болгаш республика чергелиг хоорайларда Бүрүн эргелиг төлээлерин дүжүргениниң дугайында дыңнаткан турган.
Оларның ажылы колдуу кезии чон биле Тываның Баштыңының болгаш
Чазааның аразында доктаамал харылзаа тудары турган. Ынчангаш эрге
чагырга биле чон аразынга артык чада турбас, олар дорт харылзаалыг болур ужурлуг деп Владислав Товарищтайович санап турар.

Тыва Республиканың Чазааның сайтызындан Мерген АНАЙ-ООЛ очулдурган.

#Тываныңчазаа #ТР_ниңчазааныңструктураы #ТР_ниңчазааныңсоставы #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
САГЫШ ЧОВАНГЫР АДА
Следующая запись
КОЛ ДАЙЗЫНЫВЫС – ЭВЭЭШ ОРУЛГАЛАРЫВЫС
Меню