Рубрикалар

ӨӨРЕНИРИНГЕ КАНДЫГ-ДАА КЫЗЫГААРЛААШКЫН ТУРБАС

Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада салбыры Кызылдың №10 школазының чанында кадыкшылының байдалы-биле шимченири кызыгаарлыг уругларны ыңай-бээр сөөртүр машиналарга тургузар черни кылырын база Оюн Күрседи кудумчузунда 9 дугаарлыг “Газельдиң” маршрудун өскертирин чедип алган.

Кызылдың 10 дугаар школазының ада-иелеринден болгаш башкыларындан машина тургузар таарымчалыг черни кылыр база 9 дугаар “Газельдиң” маршрудун өскертир дугайында коллективтиг дилегни Улусчу фронтунуң Тывада салбырынга бо чазын киирген турган.

Улусчу фронт ук айтырыгны шиитпирлээр дээш, Кызылдың мэриязы-биле кады ажылды чоруткан. Хоорайның чагыргазы дилегни кичээнгейге ап, школаның чанында девискээрни дескилеп, асфальт-биле шып, орук демдээн тургускан. Коляскалыг уругларга айыыл чок аргыжарынга таарымчалыг байдалды тургусканы ол.

Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада штавының кежигүнү Алена Седиптиң чугаазы-биле, олар ук школаның нарын айтырыгларын шиитпирлээри-биле хемчеглерниң чада бүрүзүн кады эрткен.
– Бир чыл бурунгаар ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы-биле кады ажылдажылганың түңнелинде өөредилге чериниң оран-савазының үндезин септелгезиниң баштайгы чадазы доозулган. Ам керээлиг организация ажылдарның ийиги чадазынче кирген. Удавас уруглар чаданы шаптараазын чокка үнер кылдыр кылган тускай херекселди быжыглап тургузар.

Кыска үениң дургузунда Кызылдың мэриязы тускайжыттынган машина тургузар черни кылып доосту. Мооң мурнунда маңаа мындыг эптиг машина тургузар чер турбаан, ынчангаш ада-иелер хөлгезин тургузар хостуг черлер тып, уругларын кайы ырактан орук кежилдир школаже чедирип турган.

Ол ышкаш Кызылдың мэриязы транспорт айтырыын база шиитпирлээн. Ам 9 дугаарлыг маршрут автобус школа чаны-биле халдып турар апарган. Ада-иелер хоорай чагыргазынга четтиргенин илередип турлар – деп, ол чугаалап турар.

9, 4 база 3 дугаарлыг автобустарның доктаамнары школа девискээринден шала ыракта турар. Ынчангаш школаның чүс хире өөреникчизи чоокку доктаамга чедир 10-15 минута кылаштап чедип турган.

Мэрияның транспорт килдизиниң специализи Антон Картиниң чугаазы-биле алырга, мооң мурнунда 9 дугаар маршруттуг автобус школа четпейн, Оюн Күрседи кудумчузунда светофордан ээп, РПС баазазынче чоруй баар турган. Ам школа чанында доктаамга пассажирлерни дүжүргеш, долгандырыг оруктааш, төнчү доктаамынга чедер апарган.
Маршруттуң өскерилгениниң дугайында хууда сайгарлыкчыларны таныштырган. Пассажирлер аргыштырыкчыларының чамдыызы аңаа таарзынмайн, чаа маршрут-биле халдырындан ойталап турарлар. Бо айтырыг мэрияның хоорай ажыл-агыйының хыналдазында. Хууда сайгарлыкчылар-биле ук айтырыгга хамаарыштыр ажылды күштелдирерин Антон Карти дыңнаткан.

Школада 280 уруг өөренип турар. Оларның 225-и кадыкшылының байдалы-биле шимченири кызыгаарлыг. Директорнуң өөредилге-кижизидилге ажылының талазы-биле оралакчызы Елена Скачек Улусчу фронтунуң, регион база муниципалитет эрге-чагыргаларының ачызында чыл чылы-биле шиитпирлеттинмейн турган нарын айтырыгларны чада аайы-биле боттандырып эгелээнин онзалап демдегледи.

– Школаның ыяш соңгаларын 1955 чылдан тура солуп көрбээн. Ам чаа пластик соңгаларлыг бис. Келир чылын школаны төпчүткен чылыдылгаже кожар. Бо хүнде капитал септелгениң ийиги чадазы эгелээн. Ол ышкаш коляскалыг уругларны барымдаалап, делгем болгаш чылыг арыгланыр черниң тудуу дооступ турар.
Кызылдың 10 дугаар школазының өөреникчилери школаже таарымчалыг кирер аргалыг апарган. Ада-иелер машина тургузар черни дыка эптиг деп демдеглээн.

Шеңне ХОВАЛЫГ.
Авторнуң тырттырган чуруктары

Предыдущая запись
ЧЫЛГЫЧЫЛАР-БИЛЕ АЖЫК ЧУГАА
Следующая запись
ТЫВАГА ЧАА ШКОЛАЛАР ТУДУУ УЛАМЧЫЛААР
Меню