Рубрикалар

85-КИ ТЕАТР СЕЗОНУ АДАКТАЛЫП ТУРАР

Частың сөөлгү айы-биле чергелештир ээлчеглиг театр сезону адакталып турар. 85-ки юбилейлиг театр сезонунуң бирги кезээ хөлчок нарын байдалга эрткен. Ынчалза-даа Тыва национал театрның чогаадыкчы коллективи көрүкчүлери болгаш мөгейикчилери-биле ужуражыр аргаларны дилеп тып, чаа-чаа шиилерни тургузуп белеткээш, интернет четкилеринге дорт дамчыдылга таварыштыр улус-чонга бараалгадып турган. Сезоннуң ийиги кезээ база-ла дүшкүүрлүг болган. 2020 чыл адакталып турда Тываның Баштыңы Культура албан черлеринче көрүкчүлерни 25 хууга киирип болурун чөпшээрептерге, ынчан-на театрның эжиктери ажыттынып, үрде манаан көрүкчүлерин улуг өөрүшкү-биле уткуп-хүлээп алган.

Сезен бешки сезоннуң эгезинде, бүгү делегейде хамчык аарыгның байдалы нарын турган-даа болза, Национал театрның коллективи “Сыгаан” деп чаа шиини белеткеп тургускаш, улус-чонга бараалгатканын билир бис. 2021 чылдың эгезинде, январь 15-тиң хүнүнде “Тараа” деп шииниң бирги көрүлдези болуп эрткен. Ол хүн Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чыл оюнга тураскааткан культура-массалыг хемчеглерниң эгезин ук шии-биле ажыткан дээрзин демдеглеп каары чугула.

Частың башкы айында, хүннүң чылыг херелдери черниң кырын шонуп эгелээн үеде, тыва театрның сценазынга “Хүннүң дамды чинчилери” деп чаа ыры-хөгжүмнүг шии төрүттүнүп келген. Улус-чон ук шиини аажок улуг сонуургал-биле чылыг-чымчак уткуп-хүлээп алганнар. Ам бо хүннерде Тыва национал театрда “Дииңмейниң ужуралдары” деп база бир чаа ыры-хөгжүмнүг болгаш тоолчургу шииниң баштайгы көрүлделери болуп турар.

Тываның Виктор Көк-оол аттыг национал хөгжүм шии театры 85 чыл оюн демдеглеп эрттирип тура, олча-кежиктиг болган деп дидими-биле чугаалап болур бис. Сентябрь айдан ам бо хүннерге чедир театрның чогаадыкчы коллективи дөрт чаа шиини тургускан. Ооң-биле чергелештир хөй-ле оюн-көргүзүглерни – чогаадыкчы болгаш сактыышкын кежээлерин, янзы-бүрү делгелгелерни, культура-массалыг хемчерлерни эрттирип келген.

Хүндүлүг көрүкчүлеривис! Май 30-ниң хүнүнде, “Хүннүң дамды чинчилери” деп ыры-хөгжүмнүг шииниң үезинде В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрының 85-ки сезону байырлыг байдалга доостурун силер бүгүдеге дыңнадып тур бис. Май 30-ниң хүнүнде театрга келгеш, бо чылын кым эң-не тергиин актер болганын билип ап болур силер. Ужурашкыже менди-чаагай!

#Тываныңвикторкөк_оолаттыгнационалтеатр #85_кисезон #Тыватеатр #Тывачазак #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Tuva #TMG #Tuvanews

Предыдущая запись
ШКОЛАЧЫЛАРНЫ ШЫЛГАЛДА ПУНКТУЛАРЫНГА ЧЕДИРЕР
Следующая запись
«ЧАҢГЫС ДЕМНИГ РОССИЯ» БИЗНЕСТИ ДЕТКИИРИН САНАЛДААН
Меню