Рубрикалар

АЧЫ-БУЯН АКЦИЯЗЫ ЭГЕЛЭЭН

Школаже киреринге дузала
«Школаже киреринге дузала» ачы-буян акциязы Тывада эгелээн. Ук акция август 20-ден сентябрь 20-ге чедир болур. Акцияның сорулгазы — хөй ажы-төлдүг болгаш чединмес өг-бүлелерниң уругларынга өөредилге херекселдери болгаш идик-хеп-биле дузалажыры. Ачы-буян чедириксээн хамаатылар школачыларга өөредилге номнары, кыдырааштар, сумкадан эгелээш идик-хепке чедир берип болур дээрзин регионнуң күш-ажыл яамызы дыңнаткан.

«Чуруттунар альбомнар, кыдырааштар, демир-үжүктер, карандаштар дээн ышкаш өөредилге херекселдерин чаазы-биле, а идик-хеп болгаш сумкалар, школачы формаларны, өөредилге номнары эрги-даа болза, эдилели эки болур ужурлуун акцияның эрттирикчилери ачы-буян чедириксээн хамаатыларга сагындырып турар.

Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызынга хамааржыр тус черниң организацияларында хөй ажы-төлдүг болгаш амыдыралы чегей өг-бүлелерниң даңзызында бар хамаатылар дектимчени алыр. «Школаже киреринге дузала» деп акция эрткен өөредилге чылының эгезинде 5032 уругга ачы-буянны көргүскен. Ынчангы ачы-буян ниитизи-биле 2 сая 661 муң 169 рубльга дең болган.

Школачыларга дузаламчыны кожууннарның Уругларга болгаш өг-бүлелерге социал деткимче төптеринде чыып турар.

Акцияга киржир күзелдиглерни дараазында адрестерге чеде бээрин дыңнадып тур: Кызыл хоорай, Бай-Хаакская кудумчузунуң 6 дугаарлыг бажыңы, Ак-Довурак хоорай, Ленин кудумчузу 16, хоорайжыткан суур Каа-Хем, Щорс кудумчузу 10 дугаарлыг бажың, Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Сеп суурнуң Медицинский 2 дугаар бажың, Туран хоорайның, Комсомольская кудумчузу 86, Чаа-Хөл кожууннуң Чаа-Хөл сууру, Сундуй Андрей кудумчузу 2, Мугур-Аксының Кошкар-оол кудумчузунуң 33 дугаарлыг бажыңы, Таңды кожууннуң Бай-Хаак суурнуң Пушкин кудумчузунуң 20 «а» дугаарлыг бажыңы, Сүт-Хөл кожууннуң, Суг-Аксы суурнуң Набережная кудумчузунуң 55 «а» дугаарлыг бажыңы. Эрзин кожууннуң Эрзин суурнуң Салчак Тока кудумчузунуң 37 дугаарлыг бажыңы, Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурнуң Мира проспектизи 31 «а» дугаарлыг бажың, Чадаана хоорайның Шахтерская кудумчузу 1, Тере-Хөл кожууннуң Кунгуртуг суурнуң Комсомольская 1, Тожу кожууннуң Тоора-Хемниң Октябрьская 11 дугаарлыг бажың, Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалыктың Чүргүй-оол 60 дугаарлыг бажыңы, Бай-Тайга кожууннуң Тээли суурнуң Серен-Дондуп 11, Өвүрнүң Хандагайты суурнуң Вокзальная 1, Шагаан-Арыг хоорайның Строительная кудумчузунуң 10 дугаар бажыңы.

Айдың ОНДАР очулдурган.

#Акция #Школажекирерингедузала #ТР_ниңкүш_ажылболгашсоциалполитикаяамызы #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТЫВАНЫҢ ЧАЗААНГА ЧУРТТАЛГА ТУДУУН ЧУГААЛАШКАН
Следующая запись
ШЕРИГ РАЛЛИ-2021
Меню