Рубрикалар

Ачы-буян чедирилгези

Акция

Ачы-буян чедирилгези

📢 Тываның чону Донбасстың чурттакчыларынга база Украинада тускай операцияда киржип турар шериг оолдарга ачы-дуза чедирер буянныг ажылда идепкейлии-биле киржип турар. Чүгле “Чаңгыс демниг Россия” партиязының шугуму-биле безин Донбассче 22 тонна ажыг гуманитарлыг ачы-дузаны чедирген. Оон аңгыда, янзы-бүрү хөй-ниити организациялары, идепкейжи кижилерни дамчыштыр “кызыл кош” дээн чергелиг ачы-дуза чедирилгези база хөйү-биле чоруттунган.
Бүгү Тывадан эриг баарлыг, эки сеткилдиг кижилер аъш-чем, идик-хеп, аштанып-чунар, чугдунар чүүлдер, дериг-херекселдер дээш өске-даа чүүлдерни гуманитарлыг ачы-дуза чыыр пунктуларга эккеп, албан-организация черлери ажылдакчыларының чыып берген акша-төгериин шилчидип, баштайгы хүннерде-ле ачы-дузазын чедире берген. Ооң дараазында Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы-биле эм-таң, эмнелге дериг-херекселдерин немей чыып эге­лээн. Ачы-дуза акциязынга бо хүннерге чедир 5 муң ажыг кижи киришкен, ук сан ам-даа көвүдеп турар.

📢 Донбасстың чонунга, тускай операцияда киржип турар оолдарывыска ачы-дуза чедирер акция ам-даа уламчылап турар. Дуза чедириксээр улус Кызыл хоорайда Ленин кудумчузу, 32 деп адресте “Чаңгыс демниг Россия” партиязының даргазының хөй-ниити хүлээп алыр өрээлинге эккеп болур. Оон аңгыда, ачы-дуза хүлээп алыр пунктулар кожуун төптеринде, өг-бүлеге болгаш ажы-төлге социал дуза чедирер төптерде база ажыттынган. Акша-биле ачы-дузаны дараазында агар санче шилчидип болур:

📢 ИНН 1701045227, КПП 170101001. Турар чери: Кызыл хоорай. Долу ады: Общественный благотворительный фонд защиты семьи, материнства и детства «Мама» Республики Тыва. Агар саны: 40703810875710000066, ПАО Росбанк, ИНН 7730060164, ОГРН 1027739460737, БИК 040407388, корр.счет 30101810000000000388.

Предыдущая запись
Кызыл – Москва
Следующая запись
Ажыл-агыйжы чоруктуң түңнелдери
Меню