Рубрикалар

Ачы-буянныг акцияны демнии-биле эрттирген

«Школага белеткениринге дузалаш!» ачы-буянныг акцияның түңнеледерин үндүрген.
«Тыва Республиканың девискээринге «Школага белеткениринге дузалаш!» ачы-буянныг акцияны эрттирериниң дугайында» ТР-ниң Чазааның 2020 чылдың июль 24-те үнген 294-р Айтыышкынын күүседир дээш, шупту муниципалдыг тургузугларга «Школага белеткениринге дузалаш!» деп акцияны июль 25-тен сентябрь 25-ке чедир эрттирген.
ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының медээлери-биле Тыва Республикада школачыларның саны 71572, оларның 6960 — бирги классчылар. Мониторинг эрттирген түңнелинде, 4767 өг-бүлениң 6948 уругларынга, ооң иштинде 577 бирги классчыларга, дуза хереглеттинип турарын илереткен.
Өөредилге чылының эгезинде ачы-буянныг дузаламчыны хүлээп ап, ону чыыр талазы-биле бүгү республиканың девискээринге 140 ажыг пунктуларны тургускан:
— ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы (ооң эргелелинде бүгү өөредилге организацияларынга),
— ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы ( Өг-бүлелерге болгаш бичии уругларга социал дуза төптери)
— Тыва Республиканың муниципалдыг тургузугларының администрациялары (чагыргалары).
Адрестиг социал дузаны чугула хереглеп чоруур өг-бүлелерниң дугайында медээлерни хүлээп билип алыр талазы-биле изиг шугумнуң ажылын организастаан. Муниципалдыг тургузугларның администрациялары фестиваль ярмаркаларны эрттирерде, хуу организацияларны, хөй-ниити организацияларын болгаш волонтерларны хаара тудуп киириштирген.
Өөредилге албан черлери муниципалдыг иштики херектер органнары-биле кады бо акцияның кызыгаары-биле назы четпээн 9886 уругларның амыдырал байдалын хынап чораан. Назы четпээн уруглар херектериниң профилактиктиг учедунда шупту 251 уруглар турар, олар өөредилге албан черлеринде өөренип турар. ПДН-ниң профилактиктиг учедунда турар назы четпээн 174 уругларга дузаны чедирген.
Өөредилге херекселдери, идик-хеп дээн чижектиг дузаламчыны 4767 өг-бүлелерге берген. 6948 школачыларга, ооң иштинде 577 бирги классчыларга берген дузаламчының ниити түнү 2 954 672 рубль болган. Дузаны хереглеп турган уругларның ниити санының 100 хуузу дузаламчыны алган. Эрткен чылга деңнээрге, дуза хереглеп турар уругларның саны 1609 кижи эвээш апарганын демдеглээн.
19 муниципалдыг тургузугларда дуза хереглеп турган бичии уругларның 100 хуузунга ачы-буянныг дузаламчыны чедирген. Дуза алган уругларның эң хөй саны Кызыл, Ак-Довурак хоорайларда, Кызыл, Тожу кожууннарда болган. А эң эвээжи Мөңгүн-Тайга биле Тере-Хөл кожууннарда. Эң хөй дуза чедирген спонсорларлыг черлер Кызыл хоорай, Каа-Хем, Улуг-Хем кожуун болган. А Мөңгүн-Тайга кожууннуң спонсорлары эвээш болган.
«Школага белеткениринге дузалаш!» ачы-буянныг акцияга ТР-ниң Дээди Хуралдың (парламентиниң) 29 депутаттары, 24 күүсекчи эрге-чагырганың органы, 19 тус черниң бот-башкарылга органы, хуу сайгарлыкчылар, хөй-ниити организациялары болгаш аңгы-аңгы деңнелдиң организациялары идепкейлиг киришкен.
Республиканың күүсекчи эрге-чагыргазының шупту органнары 1 220 984,3 рубль ниити түңнүг дузаны чедирген. Ачы-буян чедирер акцияга ТР-ниң Кадык камгалал яамызы эң идепкейлиг киржип, 460 школачыларга 796 722 рубль ниити түңнүг дузаламчыны берген. ТР-ниң Спорт яамызы 81,2 муң рубль акша-хөреңгини чыып, ачы-дузазын чедирген.
«Школага белеткениринге дузалаш!» ярмарка-фестивальды Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Сүт-Хөл, Өвүр, Чаа-Хөл, Улуг-Хем, Чеди-Хөл, Каа-Хем, Тес-Хем, Кызыл кожууннарга тус черниң бот-башкарылга органнары организастап эрттирген. Фестиваль ярмаркаларны сумуларның белеткеп алган шөлдеринге эрттирип турган. Өөредилге номнарын, школачы форманы хүлээр, солчуп алыр болгаш садар пунктуларны аңаа организастаан. Тос кожуунга болган хемчеглерге 4408 кижи киришкен.

Предыдущая запись
ТЫВАНЫҢ АТ-СУРАГЛЫГ ЭРТЕМ ТӨВҮ 75 ХАРЛААН
Следующая запись
Хоойлу езугаар эвес…
Меню