Рубрикалар

АДА БОЛУРУ — АЛДАР-ХҮНДҮ

Республиканың Адалар шуулганынга эң-не төлептиг адаларны алгап-мактаан. Оларның аразында Тес-Хем кожуундан үлегерлиг ада Монгул Даажомбаны демдеглеп болур.

Монгул Дадар-оолович – ажылгыр-кежээ, үлегерлиг ада. Ол өөнүң ишти Амира Семеновна-биле кады Самагалдайның К. Баазаң-оол аттыг Культура бажыңында ажылдап турарлар. Олар беш ажы-төлүнүң өөредилгезинче, кижизидилгезинче улуг кичээнгейни үндүрүп турар. Амгы үеде Монгул Дадар-оолович Самагалдайның Симчит Авый-оол аттыг уругларның уран чүүл школазының «улусчу тудуунда» идепкейлиг дузалажып турар. Ол школада уругларының дөртү хореография, чадаган салбырларында өөренип турар. Улуг кызы Новосибирскиниң Б.С. Галущак аттыг авиацияның техниктиг колледжинче бо чылын дужаап кирип алган.

Монгул Даажомба малчын угун салбаан, ада-иезиниң чымыштыг малчын ажыл-ижин уламчылап, кыштаанда сиген-ширбииш, ыяш-дажын үе шаанда белеткеп алган. Ам өг-бүлениң мал-маганы кыштаарынга белен.

Амира Семеновна: «Ава болуру – аас-кежик, ада болуру – алдар-хүндү! Иезинге бүзүрелдиг эш – ажы-төлүнге чоргаарал. Шак мындыг адалар Тывавыста кайы көвей. Оларның аразынче мээң эжим база кирип турар деп санаар мен. Өгбелерниң чугаазы-биле алырга, «чыткан хой тургуспас» аажы-чаңныг, эрес-кежээ, амыдыралчы кижи. Амыдыралдың агымының аайы-биле кандыг-даа үелерде кожуунувустуң болгаш суурувустуң хөй-ниити ажылдарындан черле чыда кагбаан, ажык-дузазын көргүзүп чоруур. Өөм ээзиниң угу Даажомбалар Тес-Хем кожууннуң Берт-Даг сумузунуң Узун Чоодулар деп төрел аймаандан укталган» — деп, өөнүң ээзин чоргаарал-биле чугаалаан.

Амира, Монгул Даажомбаларны чаңгыс чер-чурттуглары Самагалдайда ажылгыр-кежээ, үлегерлиг аныяк өг-бүле деп санап чоруур.


Алдынай АРАКЧАА.

Фото-чуруктарны өг-бүле архивинден алган

Предыдущая запись
ХӨМҮР-ДАШ ӨРТЭЭ ЧИИГЭЭР БЕ?
Следующая запись
САГЫШ ЧОВАНГЫР АДА
Меню