Рубрикалар

Ада-ие-биле ужуражылга

 

          Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хууда айтырыглыг чон хүлээп алыышкынынга Кызыл чурттуг бичии инвалид уругнуң ада-иези-биле ужурашкан.

          Ульяна Кара-Сал 10 харлыг бичии инвалид уруун эмчиледир дээш, Москваже чоруурунга белеткенип турар. Эмнээшкин алыры — бичии уругнуң кадыкшылын быжыктырарының аргазы. Улуг хоорайга коляскалыг бичии кижи-биле кады ыңай-бээр аргыжары, чер чедип алыры берге, багажы база бар. Ынчангаш Москвага эмчилеп турар үезинде иешкилерге дузалаарын Ульяна Көшкелиговна республиканың удуртукчузундан дилээн.

          Бо өг-бүле салым-чолдуң бергелеринге торулбайн, кадык чурттаары дээш демисешпишаан, инвалид уругларны ниитилел амыдыралынга ижиктирер сорулгалыг дыка хөй хемчеглерге идепкейлиг киржип чоруур.

          Шолбан Кара-оол инвалид уругларның ада-иезин деткиир талазы-биле ажылды системажыдып, найысылалда эмнээшкин эртер эмнелгезинге чедирип, аргыжарынга дузалаар деп даалганы Тываның Москвада бүрүн эргелиг төлээзинге берген. «Бо айтырыгларның шуптузун тускай хыналдага алыңар. Мындыг ажыл-херекти долгандыр бюрократчы чорук тургуспас. Кижилерниң сагыш-сеткили амыр-дыштыг болур ужурлуг. Амыдыралчы байдалы безин берге улустар ышкажыл. Оларның аас-кежиктиг болуру күзенчиг-дир» — деп, республиканың Баштыңы чугаалаан.

          Эмнээшкин эртер бичии уругларга квоталарны чогуур үезинде хандырар ажылды хыналдага алырын кадык камгалал сайыды Артыш Сатка дааскан. «Чедер» курортка авкапарктыг амгы үениң санаторийин келир чылын тудуп кылыптарга, аңаа кадыы кошкак бичии уруглар эмненип, дыштанып, кадыкшылын быжыктырып болур апаар дээрзин ол сагындырган. Кызылдың Кадыкшылга төвүнүң коллективинде профессионал болгаш биче сеткилдиг ажылдакчылар аарыг уругларга аажок дузалажып чоруурун Ульяна Кара-Сал инвалид уругларның ада-иелериниң өмүнээзинден чугаалаан. Ол реабилитация төвүнде коляскалыг аарыг улуска подъемник чок дээрзин сагыш човап дыңнаткан. Социал ужур-дузалыг объектиже улуг кичээнгейни салып, подъемникти бирги ээлчегде кылырын Чазак Даргазы сагындырган.

          Ада-иелерниң база бир күзели – дүнеки уйгу үезинде башты шинчилеп хынаар видеомониторинг аппарады. МРТ аппарадынга бодаарга, оон-даа тодаргай көргүзүглерни ол тып үндүрүп эккээр. Москвада 5-6 шак дургузунда ажылдаар күштүг аппараттар бар боорга, эмчи шинчилгезин ында эрттирип турарын медеглээн. Республикада 20 минут дургузунда шинчилээр чаңгыс борбак аппарат бар-даа болза, ооң түңнелдери чедимчелиг эвес, шынарлыг эмчи шинчилгезин кылыры берге дээрзин сайыт Артыш Сат тайылбырлаан. Эмнелгеге ындыг чугула херектиг аппарат садып

 

шиңгээдирин чугаалажып көөр болган.

          Москваның эмчилери: «Канчап чедип келдиңер, авашкылар? Тывадан келген силер але? Поездилеп 4 хонук, самолеттап 4-5 шак дургузунда чоруп кээр болгай. Хоорай иштинге элээн километрлерни халдып эртер» — деп сагыш човап айтырарга, төрээн чери, буянныг чону, чазак дузалажып турар дээрзин ада-ие чугаалап турган.

          Ужуражылга дооступ турда, Ульяна Кара-Сал: «Бистерге үргүлчү дузалап, Тыва Республиканың бүрүн эргелиг төлээ черинге кичээнгейни салып турарыңар дээш, сеткилимниң ханызындан өөрүп четтиргенимни илередип тур мен. Республиканың кадык камгалал яамызының направлениези-биле санаторийлерже барып турар бис. Биске ол дыка улуг деткимче-дир»-дээш, Тываның Баштыңынга уруунуң чураан чуруктары-биле ак ангел хевирлиг суй-белекти берген. 

 ТР-ниң Чазааның парлалга албаны

Предыдущая запись
ДЕМНИГ АЖЫЛДААР
Следующая запись
«Алдын» оран-таңдывыс
Меню