Рубрикалар

АДА-ИЕЛЕРГЕ КИЧЭЭНДИРИГ

Чоннуӊ кадыкшылын камнап, аарыг-хамчыктыӊ улам тараарын болдурбас дээш чеди хонук иштинде локдаун чарлаан. Ооӊ-биле чергелештир комендант шагын тургускан. Ынчангаш школачылар күскү дыштанылгазын бажыӊнарынга эрттирип турар.

Республикада назы четпээн уруглар херектериниӊ талазы-биле инспекторлар корум-чурум үрээшкинин болдурбас дээш, доктаамал хыналданы чорудуп турар. Өөреникчилер хөй-ниити черлеринге, садыгларга улуг улус-биле кады турар ужурлуг. Он сес хар четпээн уруглар дүнеки үеде, кежээкиниӊ 21 шактан эртенгиниӊ 7 шакка чедир, хоойлу ёзугаар төлээзи чокта, боттары аай-дедир чоруп болбас. Ылаӊгыя бо чылдыӊ октябрь 30-ден 2022 чылдыӊ апрель 30-ге чедир. Уруг-дарыы дээш кол харыысалгалыг кижилер чүгле ада-иелер болган төлээде, кандыг-даа таварылгада олар харыылаар апаар.

Октябрь 1-ниӊ бүрүткели-биле алырга, полицияныӊ профилактиктиг учедунда назы четпээн 467 уруглар бар. Оларныӊ 52-и шенелдеге шииттирген. Эрге-хоойлу камгалаар органнарныӊ учедунда барык 536 өг-бүле турар. Амыдыралы чегей шак ол өг-бүлелерде шупту 1523 чаштар бар. Уруг-дарыын доктаамал ажаап карактап турзун дээш, ада-ие бүрүзү-биле профилактиктиг чугааны чорудуп турар.

Комендант шагын уруг-дарыгныӊ хостуг болурун кызыгаарлаар дээш эвес, а назы четпээн уруглар орай кежээ ада-иезиниӊ хайгааралынга турзун дээш тургускан. Назы четпээн уруглар херектериниӊ талазы-биле инспекторларныӊ үргүлчү барып хынап турары дээрге, бодунуӊ оглу, кызы дээш ачазы, авазы харыылаар дээрзин угаадып турары ол.

Р. ДЕМЧИК очулдурган.

Предыдущая запись
Хамчыктыг аарыг ковид-19 кежээлеп турар
Следующая запись
Кызылдың хүндүлүг хамаатызы Монгуш Байыр-оолдуң чүрээ сокпастай берген
Меню