Рубрикалар

«АГРОСТАРТАП» — САЙЗЫРАЛГА ДЕТКИМЧЕ

«Агростартап» грант дээрге фермерлерни деткиир болгаш көдээ кооперацияларны сайзырадыр угланыышкын-биле деткимче бээри-дир.

«Тыва Республикага көдээ ажыл-агыйны сайзырадыр болгаш көдээ черниӊ продукциязын, чиг-эдин болгаш аъш-чем барааннарыныӊ рыногун таарыштыр башкарары» деп тускай күрүне программазы бар.

Көдээ ажыл-агый яамызы бо программага даянып, субсидия бээриниӊ дугайында чогуур документини белеткээн. Тываныӊ сайыттар кабинеди субсидияны, тодаргайлаарга «Аргостартап» грантыны бээр чурумунуӊ дугайында дүрүмнү бадылаан.

Эъткир болгаш сүткүр талазы-биле бүдүрүкчүлүг бода малды азырап өстүрер, көдээ ажыл-агыйыныӊ өске угланыышкынын сайзырадыр сорулгалыг төлевилелге 3-10 сая рубль хемчээлдиг деткимчени берип болур. «Аргостартап» грантыныӊ хемчээли херек кырында чарыгдалдарыныӊ 90 хуузундан эвээш эвес болур ужурлуг.

Грантыныӊ акша-хөреӊгизи-биле дараазында чүүлдерни садып шиӊгээдип ап болур:

— бода малды;
— көдээ ажыл-агый техниказы;
— тускайлаан автотрапспорт;
— көдээ черниӊ барааннарын шыгжаар, болбаазырадыр, хаптаар, савалаар, марказын кылыр дериг-херексел;
— көдээ черниӊ барааннарын дажыглап сөөртүр болгаш садып-сайгарарыгша ажыглаар дериг-херексел;
— көдээ черниӊ барааннарын садып алырынга хереглээр техниктиг дериг-херексел.

«Аргостартаптыӊ» кол негелдези дээрге грант алыр күзелдиг улустуӊ чурттап турар чери көдээ суурда болгаш аӊаа беш чыл дургузунда үре-түӊнелдиг ажылдаар сорулгалыг болуру.

Республиканыӊ көдээ ажыл-агый яамызы «Агростартап» грант бээриниӊ дугайында мөөрейни аӊгы чарлаар. Тодаргай медээлерни Тыва Республиканыӊ Чазааныӊ июль 12-де үндүрген №334 доктаалындан көрүп ап болур. («Интернет» четкизинде Тыва Республиканыӊ Чазааныӊ албан ёзу сайтызыныӊ: http://npa.rtyva.ru/ «Официальные документы» кезээнден көөр).

Р. Демчик очулдурган.

#Көдээажыл_агыйяамызы #Агростартап #Грант #Аратажыл_агый #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЭМЧИЛЕРГЕ ЧЕТТИРДИВИС!
Следующая запись
ДЕМНЕЖИП ТУРГАШ БАЙДАЛДЫ ЧАВЫРЫЛДЫРААЛЫ
Меню