Рубрикалар

«Агростартап»: «Сесегеде» чаа тракторлар

Чөөн-Хемчиктиң Ийме сумузунда «Сесеге» көдээ ажыл-агый хереглел кооперациязы (СПОК) республикада сайзырап турар ажыл-агыйларга хамааржыр. Чоокта чаа ол ажыл-агыйга ийи чаа техника немешкен.

Эрткен 2021 чылда «Сесеге» ажыл-агыйның кежигүннери Аржаан-оол Ондар биле Мирон Ондар «Агростартап» программазынга киришкеш, бо чылын чаа тракторлар алганы бо. Бо чаа тракторларның бирээзи-биле тараа тарыыр, өскези-биле сиген кезер, пресстээр.

Аржаан-оол Ондар чаа алган МТЗ-82.1 (Беларусь) трактору-биле Иймениң эң-не тараалаң черлери Көк-Терек биле Сесеге шөлдеринге бо чылын сула, ак тараа (кызыл-тас), келир чылын чиңге-тараа тарыырын планнап турар. «Бо чаа тракторларны боттарывыс 2 хонук чоруп тургаш, Красноярск крайдан мунуп эккелдивис. Техниканың шынары эки-дир. Мээң алган тракторумда үрезин чажар херексел болгаш тележка бар. Агаар-бойдусту көрүп тургаш, май айның эгезинде тарааны тарып эгелээр бис. Мал чеминге колдуунда сула тарып турар бис» — деп, Аржаан-оол Бокан-оолович чаа тракторун таныштырды.

«Агростартап» көдээ ажыл-агый программазынга тура-соруктуг-ла кижилер киржип шыдаар. Бирээде, программага киржирде, документ-саавыр долдурарындан аңгыда, 4 млн. рубль үнелиг тракторнуң өртээниң 10 хуузу киржикчиге турар ужурлуг. Ийиде, Иймениң салгал дамчаан мал, тараа ажылын кылып чоруур «Сесеге» СПОК-туң даргазы Каң-оол Борисович Ондарның эки удуртулгазы-дыр» – деп, Чөөн-Хемчик кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелелиниң кол зоотехниги Ээлдек Монгуш чугаалады.

Алдынай АРАКЧАА.
Буян ООРЖАКТЫҢ тырттырган чуруктары

Предыдущая запись
Кымның демир-үжүү чидиг болган?
Следующая запись
Тиилелге бистиң оолдарывыстың талазында деп бүзүрелдиг мен
Меню