Рубрикалар

АЙ-ХЕРЕЛ МОӉГУШКА ДАРЫЙ ДУЗАЛААР

АЙ-ХЕРЕЛ МОӉГУШКА ДАРЫЙ ДУЗАЛААР

📢Бии-Хемниӊ чурттакчызы Ай-Херел Чаш-оолович Моӊгуш интернетте социал четкилер таварыштыр дуза дилээн. Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг аныяк оолдуӊ амыдыралы болгаш кадык байдалын ылавылап билип алгаш, дарый хүлээп алган шиитпирлерин социал четкилерде арнынга бижээн:

«Ай-Херел Моӊгуш деп аныяк оолдуӊ ИВЛ аппарадын хереглеп турарыныӊ дугайында социал четкиде медээни алдым. Тургустунуп келген берге айтырыг дээш хөй-ниитиниӊ кичээнгейин хаара тудар ужурга таварышканын кээргеп турдум. Эрге-чагырга кыдыынга көрүп турбазы чугаажок болбайн канчаар. Хамаатыларны камгалаары – бистиӊ дорт хүлээлгевис. Ооӊ ачазы Чаш-оол Александрович-биле чугаалаштым, чогум кандыг дуза херек бооп турарын билип алдым. Арыг-шевер сагыырынга чугула херектиг чүүлдерин дарый хандырып бергеш, тускай специалистерниӊ эмчи шинчилгезин организастаар бис. Оларныӊ таваржып турар база бир нарын байдалы – эмнеттинмес берге аарыглыг пациентилерге паллиативтиг дуза кадар эмчиниӊ Бии-Хем эмнелгезинде чогу. Ай-Херелге болур-чогуур эмчи дузазын Туран хоорайда чедирип шыдавайн турар. Бажыӊга ажыглаар кылдыр ведомствонуӊ 2018 чылда садып бергени ИВЛ аппарадын солуп чаартып бээринге дузалажыр кылдыр Чазактыӊ оралакчы даргазы Елена Хардикова биле кадык камгалыныӊ сайыды Анатолию Югайга даалга бердим. Чугаалааным бо бергедээшкиннерни шуптузун дарый шиитпирлээр».

Р. ДЕМЧИК белеткээн.

#Тываныңбаштыңы #Социалайтырыглар #Деткимче #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КОРОНАВИРУСТУҢ ЧАА ХЕВИРИ «ОМИКРОН» ДЕЛЕГЕЙДЕ ТАРАП ЭГЕЛЭЭН
Следующая запись
ШИЛЧИЛГЕ КАНДЫГ ЯНЗЫЛЫГ БОЛУРУЛ?
Меню