Рубрикалар

Айтырыг — харыы

Хөй хүлээлгелиг эмнелге төвүнге канчаар хынадып ап болурул?
«Халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниң» хөй хүлээлгелиг эмнелге төвүнде амгы үеде чаа коронавирус инфекциязындан аараан ортумак болгаш берге байдалдыг аарыг кижилерге стационарлыг тускай дузаны чедирип турар.
Келир үеде, кажан эпидемиологтуг байдал оожургап, COVID – 19 аарыының деңнели чавызай бээрге, бо төпке халдавырлыг аарыглардан аараан улуска тускай эмчи дузазын чедирер.
Республиканың чурттакчы чонунуң эпидемиологтүг байдалының чавызаарынга чугула байдалдар дээрге эпидемияга удур белен дүрүмнерни сагыыры – социал дистанцияны сагыыры, камгалал масказын шын кедери, үргүлчү холун чууру, дезинфекция ажылын үргүлчү чоргузары, агаарны бактерицидтиг лампалар болгаш агаарладыышкын дузазы-биле арыглаары.
Бистиң корр.
Предыдущая запись
БҮДҮРҮЛГЕ  АЛЬПИНИСТЕРИ  КЫРЫВЫСТА
Следующая запись
Сайгарлыкчыларны деткип турар
Меню