Рубрикалар

АЙЫЫЛ ЧОК ЧОРУКТУ КАНЧАП ЧЕДИП АЛЫРЫЛ?

Тываның Чазааның оралакчы даргазы Олег Бадының башкарып эрттиргени орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруун хандырарының талазы-биле чазак комиссиязының хуралынга бо айтырыгга харыы бээрин оралдашкан.

Чөвүлел хуралдың түңнелдери-биле Тываның аңгы-аңгы кожууннарынга амгы үениң 11 видеобүрүткел камеразын оруктарга тургузарының дугайында шиитпирни хүлээп алган. Ол ышкаш ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызынга Орук шимчээшкининиң дүрүмнериниң дептерин тыва дылче очулдурар ажылды катап эгелээриниң талазы-биле саналды хевирлеп киирген. Республиканың автошколаларының доозукчуларының ортузунга “Орук-транспорт озал-ондаанга кымның доозукчулары хөй таваржып турарыл?” деп сайгарылга солун шинчилел боор хире. ТР-ниң Орук-транспорт яамызының болгаш ОШАЧКИ-ниң чанында аныяктарның “Ак орук!” деп эгелээшкинин деткиир деп шиитпирни хуралга хүлээп алган.

Чартык чылдың дургузунда Тывага 80 орук-транспорт озал-ондаа бүрүткеттинген. Муңгаранчыг көргүзүгнүң мурнуку одуруунда Улуг-Хем, Чөөн-Хемчик болгаш Кызыл кожууннар. Хуралга илеткекчилерниң сөс-домаандан алырга, озал-ондак болурунуң чылдагааны болза, транспорт хөлгезиниң башкарыкчыларының орук шимчээшкининиң үндезин дүрүмнерин хажыдып турары болур.

Эзирик чолаачыларның буруузу-биле орук-транспорт озал-ондааның кол нуруузу болуп турар. Ындыг таварылгаларның өзүлдези Чөөн-Хемчик, Улуг-Хем, Таңды, Барыын-Хемчик болгаш Кызыл кожууннарда бүрүткеттинген. Бо талазы-биле байдал Кызыл хоорайда шуут сыр дедир. Маңаа эзирик чолаачыларның буруузу-биле орук-транспорт озал-ондааның болуру 26,7 хуу кызырылган. Эзирик чадаг чорумалдарның буруузу-биле болган озал-ондактарның өзүдези эскертинип олурар. ОШАЧКИ-ниң сан-медээзи-биле алырга, оларның буруузу-биле 17 орук-транспорт озал-ондаа болган, аңаа 4 кижи амы-тынындан чарылган, 13 кижи бертинген.

А. Хертек ажылдаан.

#ИХЯ #ОШАЧКИ #Орукозал-ондаа #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
СӨӨЛГҮ ХОНУКТА 170 КИЖИ ААРААН
Следующая запись
ТАРЫЛГА ЧУГУЛА БЕ? ХООЙЛУЖУДУЛГАНЫҢ АРТАП БОЛБАС ЧҮҮЛДЕРИ
Меню