Рубрикалар

Айыылдыг халдавыр саян ажыр эртпезин

Хакас Республикада короновирустан аараан бир таварылга илереттингенин албан езузу-биле бадыткаан. Тываның кадык камгалал сайыды Артыш Сат парлалга-конференциязынга республикада бо халдавырлыг аарыгдан аараан кижи чок дээрзин дыңнаткан.

«Республиканың эмнелгелери вируска удур эмнер, эмчи херексели, тыныш органнарын камгалаар маскалар-биле четчелеттинген. Бир айның курлавыры бар.

Тывада коронавирустан аараан кижи илереттинмээнин бадыткап тур бис. Санитар-эпидемиологтуг негелде езугаар кадык улусту эмчи шинчилгезиниң үезинде чурттаар черни рес­пуб­ликаның наркология диспан­сериниң баазазында белеткеп турар. Ийи хонук бурунгаар Италиядан бир кижи келген. Ол боду бодун бажыңында аңгылап кызыгаарлаан болгаш, 14 хонуктуң дургузунда үнмес ужурлуг. Ада-иези амыдыраарынга чугула херек чүүлдерни дамчыдып берип турар. Лабораторлуг шинчилелдерниң түңнелин манап турар үеде ооң кадыкшылының байдалы эмчилерниң шыңгыы хайгаа­ралында. Бир эвес эъди изип, чөдүртүп эгелээр болза, халдавырлыг аарыглар эмнелгезинде аңгылаан өрээлге чыттырып эмнээр. Кажан лабораторлуг шинчилелдерниң түңнелдери эки деп бадыткаттына бээр болза, үндүр бижиптер» – деп, сайыт чугаалаан.

Тываның Хереглекчилерни хайгаарап хынаар албанның удуртукчузу Людмила Салчак ниити байдал-биле таныш­тыр­ды: «Республиканың девис­кээринде эпидемиологтуг байдалы айыылдыг даштыкы чурттардан келген 13 кижи халдавырлыг аарыглар эмнелгезинге эмнээшкинни алган. Амгы үеде оларның үжү эмнелгеде, анализтериниң харыызын манап турар. Бирээзи Моолдан келген студент, ийизи Германия болгаш Польшадан келген. Оларның бирги лабораторлуг анализиниң түңнелдери эки болган. Россияже даштыкы чурттардан келген кижи бүрүзү (даштыкы күрүнениң-даа хамаатызы) эмчи шинчилгезин албан эртер ужурлуг. Карантин пунктуларынга тускай эмчилер оларның температуразын хынап, анализтерин ап, Россияның субъект бүрүзүнче чагааны чорудуптар. Бис 26 хамаатыга хамаарыштыр чагааны алдывыс. Бо хүнде хайгааралга турган ийи кижиниң анализтери анаа болган. Артканнары – хыналдада. Олар самолет, поезд, автобуска коронавирус аарыынга каразыттырып турар улустуң чоогунга турган болуп турар.

Олардан аңгыда, чүс ажыг хамааты хайгааралга турган. Ол дээрге, дорт рейске кыдат хамаа­тылар-биле бистиң рес­публикаже ужуп келген пассажирлер база Кыдат чорааш, хыналда эрттирилге пунктуларын эрткен кижилер. Оларда кандыг-даа айыылдыг халдавыр илереттинмээн.

Регионнарда тускай белеткелдиг лабораторияларга кадык чоннуң күзели-биле болгаш кээп турар студентилерниң кадыын шинчилээр ажылды чорудуп эгелээн. Тывада республиканың халдавырлыг аарыглар болгаш СПИД-төвүнүң баазазында лабораторияларга күзелдиг улус халас хынадып ап болур.

Айыылдыг бөлүкче улуг назылыг хоочуннар, кадыының байдалы-биле эмчиниң даңзызында турар хамаатылар, даштыкы чурттарда өөренип турар студентилер кирип турар. Коронавирус аарыы нептерээн чурттардан келген хамаатылар кызыгаарны эртип келирге-ле, медээни бистиң албанче дыңнадып турар. Ынчангаш Тываның Чазаа, Кадык камгалал яамызы, Россияның Хереглекчилерниң эргелелин база кижиниң чаагай чоруун камгалаар федералдыг албанның Тывада эргелелинде «изиг шугум» телефоннарынче долгавас-даа болза, бисте келген медээ-биле ажылдап кириптер бис».

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Чарлыы-биле март 18-тен апрель 8-ке чедир час­кы дыштанылганы тургускан. ТывКУ-нуң студентилери март 18-тен эгелеп, ырактан харылзажып өөренир. Спортчу болгаш культура-массалыг хемчеглерни кызыгаарлаан.

Кожа-хелбээ Хакас Респуб­ликада коронавирустан аараан кижи илереттингенин Баштыңы бадыткаан. Бо айыылдыг халдавырны Саян даглары эрттирбес-ле болзунам.

Бистиң корр.

Арслан АРАКЧААНЫҢ тырттырган чуруу.#Шын

Предыдущая запись
Найысылалда 35 дугаар уруглар сады немешкен
Следующая запись
Регионнуң девискээринге кезээде белен чоруктуң чурумун киирген
Меню