Рубрикалар

АКША ШАЛЫҢНЫ ШЫН САНААР ДИЗЕ…

Тыва Республиканың Чазааның сентябрь 20-де үнген 492 дугаарлыг доктаалында өөредилге албан черлеринде башкыларның шалыңын санаар чурумну тодаргай бижээн.

Педагогика ажылдакчыларының күш-ажыл төлевириниң чаа системазының дугайында республиканың өөредилге сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Алексей Храмцов ноябрь 1-де «Дорт эфирге» тайылбырлаан.

Башкыларга төлептиг шалыңны бээр дээш, республиканың Чазаа элээн улуг ажылды кылган. Өөредилге черлериниң бүгү ажылдакчыларының шалыңын санаар системаның дүрүмүн чаарткан. Ынчангаш 2011 чылдың №455 доктаалын, 2015 чылдың №357 доктаалын, 2017 чылдың №127 доктаалын, 2018 чылдың №147 доктаалын күш чок болдурган.

Чамдык школаларның удуртулгазы, кожууннуң өөредилге эргелелдериниң харыысалгалыг ажылдакчылары чаа доктаалды хынамчалыг болгаш кичээнгейлиг көрбээни билдинген. Ооң ужурундан республиканың башкылары өстүрген шалыңын шын эвес билип, дүвүреп турар. Шалың санаашкынынга хамаарыштыр шыңгыы ажылдап турар, ол байдалды хыналдага алган.

Яамының «Дорт эфиринге» өөредилге шугумунуң профэвилелдериниң төлээлери болгаш школа башкылары база киришкен.

Ниити Россияның өөредилге профэвилелиниң Тывада организациязының удуртукчузу Надежда Охемчик:

— Ооң мурнунда Сибирь федералдыг округтуң регионнарының аразындан Тываның башкылары эң эвээш 5,600 рубль окладтыг турган. Бо 492 дугаарлыг доктаалда ону 12 900 рубль кылдыр өстүрүп доктаадып каан. Башкыларның акша шалыңын өстүрүп бээрин чедип алганы дээш, өске регионнарда профэвилелдер биске байыр чедирип долгап турар. Чаа санаашкын дугайында тодаргай тайылбыр ажылын чорудар бис. Шалың санаашкынының бижээн саазыннарны шупту улус холунга алыр – деп тайылбырлаан.

— Школада 27 чыл ажылдап турар мен. Дээди категориялыг, 18 шактыг төөгү башкызы болганымда, сентябрь айда чаа санаашкын-биле 39 муң рубль шалың алдым. Мен ышкаш 18 шактыг аныяк коллегамның шалыңы 29 муң рубль болду. Шалыңны өстүргени шынап билдингир – деп, Мая Ооржак, Каа-Хем суурда Көк-Тейниң 1 дугаар ортумак школазының башкызы бадыткап чугаалады.

Башкыларның шалыңын өстүрүп бергени өөрүнчүг дээрзин Людмила Спирина, Шагаан-Арыг хоорайның 1 дугаар школазының директору демдеглээн.

Республика башкыларының сентябрь айда шалыңын чаа система-биле эде санаар. Эрткен ийи айның шалың төлевирин ноябрь 15-ке чедир шилчидип эгелээр. Башкыларның ажыл төлевири кайы хире өскенин ынчан көрүп болур дээрзин Тываның Өөредилге яамызының кол удуртукчузу чугаалаан.

Р.Демчик

Предыдущая запись
Кызылдың хүндүлүг хамаатызы Монгуш Байыр-оолдуң чүрээ сокпастай берген
Следующая запись
БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ
Меню