Рубрикалар

Алдарлыг механизатор — Амыр Кара-Сал

Амыр Кара-Сал — Барыын-Хемчик кожууннуң Эрги-Барлык сумузундан ат-сураглыг тараажызы. Ол хүндүлүг дыштанылгаже үнген-даа болза, арбай, кызыл-тас болгаш мал чеми, ногаа аймаан тарып өстүрер ажылын холдан салбаан. Чер ажылы-биле чергелештир, бода, шээр малды, хаваннарны өстүрүп турар.

Амыр Конгарович тракторист-механизатор мергежилди чедип алгаш, Барыын-Хемчик кожууннуң «Большевик» колхозунга трактористеп, күш-ажылчы оруун эгелээн.

Арга-дуржулгалыг арат 1992 чылдан бо хүннерге чедир тараачын арат ажыл-агыйының баштыңы болуп ажылдап турар.

Кара-Сал өөнүӊ ишти-биле кады алды ажы-төлүн төлептиг кижизидип өстүрген, сумунуң үлегерлиг өг-бүлелериниң бирээзи

Күш-ажылдың хоочунунуң хөй чылдар дургузунда ак сеткилдиг, үре-түңнелдиг ажыл-ижин бедии-биле үнелээн.

1975 чылда «Эң дээре тракторист» деп хүндүлел атты социал чарыштың түңнелдери-биле тывыскан.

Амыр Конгаровиниӊ көдээ ажыл-агый адырынга үре-түңнелдиг ажылы дээш 1982 чылда Москвада Улусчу ажыл-агый чедиишкиннериниң делгелгезин барып көөр путевка-биле шаӊнаан.

Төлептиг тараажыга «Тыва АССР-ниң көдээ ажыл-агыйының алдарлыг механизатору» деп хүндүлүг атты 1991 чылда тывыскан.
Тараажы часкы хову ажылдарынга белеткенип, майның байырлалдар хүннерин ажыктыг эрттирер деп турар.

Тываның көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери бо чылын тарылга шөлдерин 120 хуу улгаттырар. Тараажылар 56 гектар черни тарыырын планнап турар. Республиканың чер ажылдыглары чаа шөлдерни болбаазыратканы дээш федералдыг субсидия ап болур.

Тыва медиабөлүктүн медээлер албаны

Предыдущая запись
Тайга торуу чыгбаан, а хээлини алган
Следующая запись
Паркур, скейбордка өөредир спорт шөлдери немежир
Меню