Рубрикалар

«Алдын удазын» — ус-шеверлер бүдүрүлгези

«Алдын удазын» — Чадаана хоорайда Тываның технология техникумунуӊ баазазында биче бүдүрүлге.

Бүдүрүлгениӊ ажыдыышкынынга республиканыӊ Өөредилге яамызыныӊ ажылдакчылары Ольга Якушева, Олимпия Ондар болгаш чалаткан аалчылар киришкен.

«Амгы үениң техникуму дээрге, чүгле ортумак профессионал билиг бээр чер эвес, а регионнуң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниӊ негелдези-биле тургустунган амыдыралга кедилиг албан чери-дир. Бо чылын 11 бүдүрүлге мастерскаяларын ажыдар – деп, республиканыӊ өөредилге сайыдыныӊ бирги оралакчызыныӊ хүлээлгезин күүседип турар Ольга Якушева чугаалаан.

Техникумда өөредилге программазы ёзугаар алгы-кешти шилиирин, шыгыдып чуурун, ууштап эттээрин, хепти, идикти быжарын, даараарын өөредип турар. Ында даараныр болгаш алгы-кеш эттээр цехтер бар. Анай-хураган кештеринден кандааза, хөректээш, негей тон, бопук идиктер дээш оон-даа өске хептерни сургуулдар даарап турар. Алгы-кештен кылган хепти торгу-биле додарлаарын, хаштаарын олар билир.
Билдилиг башкыларыныӊ удуртулгазы-биле хептерни чагыг ёзугаар даараар.

Техникумнуң директору Инга Санаа келген аалчыларга өөредилге чериниң «амыдырал-чуртталгазы»-биле таныштырып, сургуулдарның кылган ажылдарын бараалгаткан. Сургуулдар кешти тускай станок-биле, хол-биле канчаар эттээрин, бичии уругларга бопук идиктерни даараарын чижек кылдыр көргүскен.

«Өөредилге» национал төлевилелдиӊ шугуму-биле 2024 чылга чедир республикага 24 мастерскаяны кылыр. Олар техникумнарныӊ, колледжтерниӊ баазазынга турар дээрзин республиканыӊ өөредилге яамызы дыӊнадып турар.

Р.Демчик белеткээн

Предыдущая запись
Ат-сураглыг профессор-биле ужурашкан
Следующая запись
Өскүс уругларга бажың-балгат садып алыр сертификаттар
Меню