Рубрикалар

АЛЕКСАНДР БОЛГАШ «СУРАГЛЫГ» МИКРОФОН

Александр Ондар ТР-ниң Хөй ниити палатазынга хайгааракчы-блогер кылдыр бүрүткеткеш, хүлээнген ажылын ак сеткилдиг кылып кирипкен. Ол 19 дугаар соңгулда участогунда ажылдап турар.

19 дугар участокта соңгулданың кандыг байдалда эртип турарын болгаш ук участоктуң кайда турарындан эгелээш, видео таварыштыр бодунуң арынында удаа-дараа көргүзүп турар. Кызыл хоорайның Мэриязының барыын девискээр эргелелинде 19 дугаар участок ажылын чорудуп турар. Бо шакка чедир онзагай болуушкуннар, хажыдыышкыннар илеревээн. Участокта санитарлыг дүрүмнерни бирден бирээ чокка сагып турар.

Александр бөгүн бодунуң блогунга мынча деп демдеглээн:

— Чамдык соңгукчулар бистиң участокка келгеш, үнүн бербейн чоруп турар. Чүге дээрге, оларның бүрүткеткен адрези бистиң участокта быжыглаттынмаан. Социал четкиде бижикчилерим база ол дугайында менден айтырып тур. Ынчангаш 19 дугаар участокка кайы кудумчулар хамааржырын чурукка тырттыргаш, салдым.

Бир эвес силер участокка кээп шыдавас болзуңарза, хамааржырыңар соңгулда комиссиязы силерге боду ээлчеглиг үнүүшкүн үезинде чеде бээр.

Оон ыңай эң солун чүүл болза, соңгулданың бир дугаар хүнүнде бистиң участокка Тува-24 телеканал кээп тырттырып чорду. Оларның «сураглыг» микрофону-биле чурукка тырттырып алыр аас-кежиктиг болдум – деп, бижээн.

Айдың ОНДАР белеткээн.

#Соңгулдалар #Кызылхоорай #Хайгааракчы_блогер #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
НААДЫМ-2021 СЕНТЯБРЬ 24-ТЕ БОЛУР
Следующая запись
Ийи-Талга соңгулдаларның ийи дугаар хонуу кандыг эрткен?
Меню