Рубрикалар

АЛЕКСАНДР БОЛЬШУНОВ ИЙИ ДАКПЫР ЧЕМПИОН БОЛГАН

Кыдаттың найысылалы Бээжин хоорайда болуп эртип турар кышкы олимпий оюннарында спорттуң 15 хевиринге 109 комплект медальдарның барык чартыы февраль 14-ке чедир ээлерин тыпкан.
Россияның олимпий комите­диниң (РОК) чыынды командазы февраль 14-те байдал-биле чурттарның чыынды коман­даларының аразынга бир чадаже, ниитизи-биле 8 дугаар черже, көдүрлүп келген.
Амгы байдал-биле РОК командазы 4 алдын, 6 мөңгүн, 8 хүлер медальдарны чаалап алган.

Ниитизи-биле 21 медальды (9 алдын, 5 мөңгүн, 7 хүлер) чаалап алган Норвегияның командазы чурттар аразында бирги черде мурнап чоруп орар. Германияның командазы 15 медальдыг (8 алдын, 5 мөңгүн, 2 хүлер) Американың Каттышкан Штаттарының командазын (7 алдын, 6 мөңгүн, 3 хүлер медальдарлыг) бичии-ле мурнап, ийи дугаар черде.
Россияның командазы мооң мурнунда Александр Большу­новтуң скиатлонга (ийи аңгы хевирге хаактыг чарыш) болгаш фигурлуг чуңгулаашкынга командалар аразынга чаалап алган алдын медальдарынга немештир, эр-даа, херээжен-даа улус аразынга хаактыг чарышка командалар аразынга эстафетага кончуг чараш болгаш бүзүрелдиг ийи дакпыр тиилелгелерни чедип алганы бүгү чуртка өөрүнчүг болган.

Херээжен улус аразынга хаактыг чарышка команда аайы-биле олимпий эстафетазы хемчээли 5-5 километр 4 этаптан тургустунган. Россияның ко­манда­зы сөөлгү 4 дугаар этапка чедир Германияның командазы-биле кады ачыр-дачыр чижип келгеш, команданың эң аныяк кежигүнү – Камчаткадан Вероника Степанованың күжениишкини-биле удурланыкчыларын оранчок артынга каапкаш, чарышты дооскан. Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова ынчалдыр Бээжин – 2022 кышкы Олимпиадага хаактыг чарышка эстафетага чемпионнааш, төөгүже киргеннери ол. Херээжен улус аразынга эстафетага Россияның командазы сөөлгү катап Турин – 2006 (Италия) кышкы Олимпиадага чемпионнаан турган.

Вероника Степанова кышкы Олимпиадаларның төөгүзүнде хаактыг чарышка эң аныяк чемпион база болган. Вероника бо чылдың январь 4-те чаа-ла 21 харлаан болуп турар. Российжи телевидениениң спортчу тайылбырлакчызы Дмитрий Губерниевтиң чугаалап турары-биле, аныяк-даа болза, Вероника Степанова кандыг-даа авторитеттер, каш-даа дакпыр чемпион­нар мурнунга балдыры сирилевес, бодунуң күжүнге кончуг бүзүрээр, ёзулуг тиилекчи мөзү-бүдүштүг чемпион болуп турар. Вероника англи дылды база арыг билир болгаш, даштыкы журналистерниң шаштырыглыг-даа айтырыгларынга төлептиг харыыны берип шы­даар болуп турар. Ооң бир чижээ, даштыкыдан бир журналистиң «Хоруглуг бүдүмелдер (допинг) хүлээп ап турар силер бе?» диген уткалыг айтырыынга, «Крышада чурттап турар, ооргазында хүртүлүг тоолчургу маадыр Карлсон ышкаш, чүвүрүм иштинде моторлуг мен, хынап көөр силер бе?» – деп, баштактанып харыылааны кончуг солун болгаш дээштиг болган…

Эр улус аразынга хаактыг чарышка команда аайы-биле эстафета база-ла 4 чададан тургустунган. Чүгле чада бүрүзүнүң хемчээли 10-10 километр. Бо эстафета чарышка Россияның командазы эгезинден тура-ла удурланыкчыларынга алдынче кордаар хире кандыг-даа арга-шинек бербээннер. Бирги чадага маңнаан Алексей Червоткин эң чоокку удурланыкчызын 23,5 секундага мурнап келген болза, тываларның Улуг-оол деп шола ат бергени, Александр Большунов ону 1 минута чедир өстүрген. Дараазында 3-кү, 4-кү чадаларга маңнаан Денис Спицов биле Сергей Устюгов удурланыкчыларынга олчаан четтирбейн, Бээжин – 2022 кышкы олимпий оюннарының алдын медальдарын командазынга эккелгеннер. Мурнуку хүннерде чарыштарга скиатлонга алдын, амы-хууда 15 километрге чарышка мөңгүн медальдарны чаалап алган турган Александр Большунов ам ийи дакпыр олимпий чемпиону болганы ол.

Хаактыг чарышка эстафетага Россияның эр улус командазы сөөлгү катап 1980 чылда Лейк-Плэсидке (АКШ) болган кышкы Олимпиадага алдын медальды чаалап алган турган. Амгы тиилелгени Россия 42 чыл манаан болуп турар.

Бээжин – 2022 кышкы Олим­пиаданың спортчу маргылдаа­ларындан аңгыда, спортка хамаарышпас, колдуу-ла политика-биле холбашкан, «хевис адаанда» демисел база уламчылап турары кончуг хомуданчыг. Ынчалдыр Россияның фигурлуг чуңгулаашкынга болуп турар Олимпиадага чемпион­наан командазынга алдын медальдарын ам-даа тывыспаан болуп турар. Ооң чылдагааны – Россия командазының кежигүнү, бо чылдың апрель 26-да чаа-ла 16 харлаар Камила Валиеваның допинг хыналдазындан хоруглуг бүдүмел илерээн деп сылдап турар. Ол допинг хыналда эрткен чылын декабрь айда болуп эрткен Россия чемпионадының соонда болган, ооң түңнелдерин чүгле Камила ам чаа, Бээжин – 2022 Олимпиадага командазы-биле чемпионнап каарга, уштуп эккелгени элдептиг. Олимпиа­да бетинде база үезинде хыналдалар Камиладан хоруглуг бүдүмелдер тыппаан турбуже, 2 ай бурунгаар дужааган анализке даянып алгаш, Камилага-даа, Россияның командазынга-даа чаа­лап алган алдын медальдарын бербезин, ону амы-хууда маргылдааже киирбес деп кызып турары черле политика-биле холбашкан деп турары шын хире. Чүге дээрге февраль 14-те Бээжинге болуп эрткен спортчу судка Камила Валиеваны Олимпиадаже кииргени шын деп шиит­пирни үндүрген.

Ам ол шиитпир үнген-даа болза, Бүгү-делегейниң олимпий комитеди, Россияның коман­дазының чаалап алган алдын медальдарын тывыспас бис, амы-хууда маргылдаага Камила Валиева шаңналдыг чер алыр болза, база шаңналдар тывыспас бис деп барганы шуут кайгамчык. Тывалар мындыг байдалда «кижи кайгаар, ыт сыгырар, хаван каттырар чүве-дир» дижир.

Бээжинде болуп турар Олим­­пиаданың артып калган мар­гыл­дааларын көрбүшаан,ол төөгүнүң канчаар төнерин дөмей көөр бис. «Шын» солун кышкы Олимпиададан медээлерни улаштыр дамчыдар, ооң түңнелдериниң допчулалын кылыр.

Мерген КЫРГЫС.

Предыдущая запись
ХӨМҮР-ДАШ: КЫМЫСКАЯК ЫШКАШ БОЛУУЛУҢАР
Следующая запись
«ЧЕДЕР» — ТОС ЭРТИНЕНИӉ БИРЭЭЗИ
Меню