Рубрикалар

Алтайлар Чага байрамны демдеглээннер

Алтай Республиканың чону база Чага Байрам (Шагаа) ба­йырлалын чыл санында эрттирип чаңчыга бергеннер. Горно-Алтайск хоорайның төвүнге байырлалдың оюн-тоглаазынга 3 муң хире чон чыглып, демдеглээн. Нацио­нал идик-хептиг алтайлар, оларның делгелгеде аъш-чеми Чага Байрам байырлалын улам-на аян-шинчи киирип, каастап турган.

Шагның чаа эргилдезин ут­каан чонга Алтай Республиканың даргазы Олег Хорохордин байыр чедирип, чылыг сөстерни чугаа­лаан. Чаңчыл езугаар Тугай дагның кырынче үнүп, саң салгаш, чалбарып, тейлээннер.

— Чага Байрам – алтай чоннуң езу-чаңчылдарын кадагалап арттырып алган онза байырлалдарының бирээзи. «Россияның национал болуушкуннары» деп күрүне деңнелдиг байырлалывыс ам үш ду­гаар чыл эртип турар. Республикавыста аңгы-аңгы национал чонувуска тайбыңны, эп-найыралды күзедим – деп, Алтай Республиканың даргазы демдеглээш, алтай дылга «Ар­жаан суглуг Алтайым, амыр-тайбың турзун..!» деп йөрээп, чалбарган. Оон-даа өске удуртукчулардан байыр чедириишкиннери уламчылап турган.

Шагаа айында Горно-Алтайск хоорайда «Ак-Буркан» сарыг шажын организациязында Арам Кыпчаков башкы баштаан ламалар чонга номналдарны номчуп келген. Оларның сарыг шажынга бедик сүзүглелдии, Төрээн чуртунга бердингени моон-на көскү болган. Оон ыңай, Даг-Алтайның Кош-Агач, Онгудай, Усть-Канск районнарында, Майма суурнуң чурттакчыларының база Чага Байрам байырлалын демдег­лээни солун. Горно-Алтайск хоорайга байырлал үезинде ыры-кожаң чаңгыланып, оюн-тоглаа үзүлбээн.  

Ася Түлүш белеткээн. #Шын

TrdTQYFRch4
jKzO7lvA71k
Чага Байрам отметили в Горно-Алтайске
Чага Байрам отметили в Горно-Алтайске
Чага Байрам отметили в Горно-Алтайске
Чага Байрам отметили в Горно-Алтайске
previous arrow
next arrow
Предыдущая запись
Чазактың көжүп чоруур хүлээп алыышкыны – Бии-Хемде
Следующая запись
Александр Даржайга тураскаал самбыра
Меню