Рубрикалар

Ам-на амырадывыс

 Экии,  хүндүлүг өгбе “Шын” солу­нувустуң чаа коллективи болгаш номчукчулары. Бис күш-ажылдың хоочуннары, “Шын” солуннуң 60 чылдардан бээр номчукчулары, 70-80 чылдардан бээр бижикчилери, эрткен хүннерде парлаттынган редакторнуң би­жээн булуңунуң соон­да ам-на хос­туг тынган ышкаш, сагыш-сеткиливис өөрүп, ынак солунувусче база катап материал бижиир аргалыг апардывыс.

Чүге дээрге эрткен 2 чыл хире үеде солуннуң ажыл-чорудулгазы өскерлип, иштинде коллективиниң кежигүннери барык дөгере халажып, бижикчилер аразынга берге байдал турганын хоочун эш-өөрлер база эскерген, харын-даа таарзынмаан, хомудалын-даа чугаалап турганнар. Мен Россияның Журналистер эвилелиниң кежигүнү болганымда, 1997 чылдан эгелеп шажын-чүдүлге, херээженнер шим­чээшкинин, театр уран чүүл, чечен чогаал булуңу дээш өске-даа темаларга чырыткан чүүлдеримни парлап-ла келген чүве болгай. Ажылдакчылары халажып, редакторлары өскерлип турган соонда, Ольга Доржу­евна биле бистиң материалдарывысты ажыы-биле өскертип, солуннуң бир ажылдакчызының күзели-биле чагаа­ларывысты хүлээвес, чорудупкан шүлүктеримни үндүрбес ындыг берге үелерге таварышкаш, дыка муңгараан бис.

Ам ол хомудалывыс соовус­та калды, бис улуг назылыг, угаан-сарыыл­дыг хоочуннар, солунувустуң эрги журналис­тери катап олуттарын ээлеп ажылдай бергенинге байыр чедирбишаан, катап харылзаа­выс боттаныр боор дээрзинге идегеп, баштайгы демдеглеливисти чоруттувус.

Нина Серенот, 

Россияның Чогаалчылар

эви­лелиниң кежигүнү.

Ольга Салчак,

Улус өөредилгезиниң тергиини,  Чадаана хоорайның хүндүлүг 

Предыдущая запись
ИШТИКИ ТУРИЗМНИ ХӨГЖҮДЕР ДУГАЙЫНДА ДУГУРЖУЛГАГА АТТЫ САЛГАН
Следующая запись
ШАҢНАЛДЫ ОЙНАДЫП АЛ!
Меню