Рубрикалар

АМЫ-ТЫН – АЛДЫН

Орук озал-ондаанга амы-тынындан чарылган кижилерге Бүгү-делегейниң сактыышкын хүнүн Тываныӊ орук инспекторлары чылдыӊ-на эрттирип турар.

Ноябрь 21-де сактыышкын акциязы республиканың Күрүне автоинспекциязының ажылдакчылары болгаш Кундустуг суурнуӊ, Кызыл, Ак-Довурак хоорайларныӊ ортумак школаларында «Аныяк орук инспектору» деп бөлгүмнүӊ өөреникчилериниӊ киржилгези-биле болган.
Уруглар автоорук озал-ондааның түңнелинде, бо чылын амы-тынындан чарылган 12 бичии кижилерниң ат-сывын, назы-харын бижээн плакаттарны тудуп алгаш, Кызылдыӊ төп кудумчузун дургаар кылашташкан.

Автоаварияга когарааннарның аразында авазыныӊ хойнунга тудуп алгаш чораан чаш төлү-даа, чолаачы мергежилин өөренип албаан элээди оолдар-даа бар. Чуртталганы ам-даа көрбээн он үш харлыг ийи оол биле бир хар беш ай назылыг чаш кижи база-ла чолаачыларныӊ буруузу-биле амы-тынындан чарылган.

Кудумчуга хүн бүрүде аргыжып чоруур бичии чаштар-даа, улуг кижилер-даа бажыӊынга каӊ кадык чанып кээр ужурлуг дээрзин сагындырар сорулга-биле, «Аныяк инспекторлар» чүрек дүрзүлүг брелоктар чогаадып кылган.

Сөөлгү үеде болган орук озал-ондактарының шын чуруктарын көргүзерин хоойлу-дүрүм болгаш кижизиг чоруктуң негелдези (цензура) чөпшээревес. Айыыл-халап соонда үрелик автомашинаны эвакуаторга сөөртүп аппаарга, өрт машиналары келгеш, күштүг суг агымы-биле орукту арыглап кааптар дээрзин эвээш улус билир.

Кижи бүрүзү мээӊ-биле кажан-даа чүү-даа болбас дээрзинге бүзүреп чурттап чоруур. Ынчалза-даа айыыл-халап карак чивеш аразында болурун утпайн, онза кичээнип, бичии школачыларның кыйгырыын кичээнгейге ап, кудумчуга орук дүрүмнерин хажыт чокка сагып чорууру эргежок чугула.

Тыва Республикада ИХЯ-ның Күрүнениң орук шимчээшкининиң айыыл чок чорук инспекциязының эргелели.

Р. ДЕМЧИК очулдурган.

Предыдущая запись
ӨГ-БҮЛЕГЕ РЕГИОННУӉ ИЕ КАПИТАЛЫН БЕРГЕН
Следующая запись
КОЖУУННАР: ЧОН БОЛГАШ АМЫДЫРАЛ
Меню