Рубрикалар

Амыдыралдан аспазын дээш

Авалар хүнүнге уткуштур

Тываның Херээженнер эвилелинде Аныяктар салбыры тургустунган

Эрткен хүннерде Тываның Херээженнер эвилелиниң Аныяктар салбыры бир дугаар тургузукчу хуралын эрттирген. Республиканың бүгү кожууннарында херээженнер чөвүлелдеринде үстүнде бижээн салбырның төлээлери ажылдап эгелээн. Эки чүүлче чүткүлдүг, бурунгаар депшилгелиг, тура-соруктуг аныяк херээжен чон боттарының демниг ажылын чорудуп, үе-чергелерин хөй-ниити ажылынче хаара тудуп эгелээн. Аныяктарның чүткүлдүү, шимченгири, демнии ава кижиниң мөзү-бүдүжүн бедидер ажылдарны чогударынга эки салдарлыг.

«Сарасвати» аныяк кыстар клуву

Авалар хүнүнге уткуштур «Сарасвати» аныяк кыстар клуву энерел сеткилдин демдээ кылдыр иенин эргелелдиг чассыдыын көрбейн өзүп орар Уруглар бажыңнарында чаштарга чылыг идик-хептен аңгыда чараш болгаш ажыктыг чүүлдер, амданныг белектерни үлээр ачы-дуза акциязын организастаан.

Өвүрге солун мөөрей

Өвүр кожуунга ноябрь 23-26 хүннеринде «Сааттыг ие езу-чаңчылдарда» деп Авалар хүнүнге тураскааткан онлайн хевирге мөөрей эрткен. Аңаа Хандагайты, Ак- Чыраа, Торгалыгдан иелер киришкен. Мөөрейни кожууннуң херээженнер чөвүлели болгаш М Б Доржу аттыг төп ном саңы организаастап эрттирген. Тиилекчилеринге  диплом болгаш өртектиг суй белектерни сөңнээн.

Амыдыралдан аспазын дээш

«Иенин чурээ» деп, төгерик стол Чөөн-Хемчиктиң Чыраа-Бажы сумузунга эрткен. Аңаа херээженнер чөвүлели, сумунуң аргыыр-даараар, шевер хоочуннары, аныяк иелер болгаш учетта турар авалар киришкен.  Сумунун баштыны Ч. И.Сарыглар, чагырга даргазы Р.В.Ооржак, социал айтырыглар талазы-биле оралакчы даргазы А.Х.Сарыглар аваларга байыр чедирип, улуг өөрүшкү-биле деткип, моон-даа соңгаар кады ажылдап, сумунуң херээжен чонунуң аразында амыдыралдан азып чоруур ийи-чаңгыс иелерге боттуг деткимчени көргүзерин дугурушканнар. Ылаңгыя хоочуннар мастер-класс эрттирип, алгыны шын эттеп, аңгор өшкү дүгү-биле аргыырын аныяктарга өөредир болган.Төгерик столга киришкен аваларга хүндүлүг бижиктер болгаш өртектиг белектерни сумунуң херээженнер чөвүлелиниң мурнундан тывыскан.

 “Чааскаан эвес сен” деп акция 

Авалар хүнүнге уткуштур Чеди-Хөл кожуунуң Хову-Аксының аңгы-аңгы организацияларының херээженнер чөвүлелдериниң аразынга “Чааскаан эвес сен” деп ачы-дуза чедирилгезиниң акциязы эрткен. Амыдыралының аайы-биле уруг-дарыын чааскаан кижизидип өстүруп чоруур аваларга чылыг чоорганнар, уруг-дарыынга кышкы идик-хеп, чем ймаа болгаш өске-даа чугула херек чүүлдерни бажыңнарынга чедирип берген. Ниитизи-биле акцияга 60 кижи киришкеш, 6 өг-бүлеге материалдыг дузаны көргүскен.

 

Предыдущая запись
Хоочуннар аравыстан хорап турар
Следующая запись
АРАМАЙЛААШКЫН ЁЗУЛАЛЫ
Меню