Рубрикалар

Анай, хураган чазаашкыны

Чазын, бо үеде анай, хураган чазаар ажыл кидин-түлүк болур. Ийи, үш айлыг анай, хураганны бо айның дургузунда чазавас болза, хоржок, чылый бээрге, курттуй берип болур. Ынчангаш малчыннар ам чазалга ажылын кылып, чай чок турарлар.

Көдээде малчын чоннуң ажылы кезээде чымыштыг, анаа олурар чайы-даа чок. Карантин үезинде хоорайның чамдык чурттакчылары малчын төрелдеринде дузалажып турар. Бо дугайында адаанда чижектен номчуп болур. Сай-Суу Ооржактың аалынга баргаш, анай, хураганны чазап турарын интернет четкизинден сонуургап, көрүп болур. Ол боду мал эмчизи мергежилдиг. Аалынга баргаш, анай, хураганны боду чазап кааптар, өг-бүлези-биле кады мал-маганын кадаржып кээр чаңчылдыг. Көдээге турганын, фейсбукта хууда арнында мынчаар бижээн:

Урана Иванова: «Че, ан­чыын… Шаанда Красный кырган-ачам ол дажактарны быжырып чиир чораан».

Сай-Суу Ооржак: «Чүге анчыгзынар сен, биске база берип турган…».

Урана Иванова: «Чип турган болгай бис, харын».

Антонина Хуужугур: «Мен база чиген мен, малчын улустуң кызы болгаш, чаагай чүве».

Бистиң корр. #Шын

Предыдущая запись
Мээң чаавам – эмчи
Следующая запись
Мургулуг
Меню