Рубрикалар

АНАТОЛИЙ СЕРЫШЕВТИҢ ТЫВАЖЕ СУРГАКЧЫЛААШКЫНЫ

Россияның Президентизиниң Сибирь Федералдыг округта бүрүн эргелиг төлээзи Анатолий Серышев база Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг хамаатыларны эргижирээн болгаш аврийлиг бажыңнардан көжүрер талазы-биле федералдыг программаның Тывада канчаар чоруп турарының дугайында чугаалашкан.

2024 чылга чедир Тыва Республикага 29 муң дөрбелчин метр шөлден, 2 муң чурттакчыларны көжүрер. Национал төлевилелдер талазы-биле планда көрдүнген сорулгалар күүсеттинген. Бо чылын найысылал Кызылга чаагайжыды туттунган 7 бажыңнарны ажыглалга киирер.

Амгы үеде аварийлиг оран-савадан, чаа каът бажыңнарже көжер хамаатылар-биле керээ чарар ажылдар чоруп турар. Бажың-балгат тудар ажылдар колдуу доозулган, ооң-биле чергелештир ам-даа 4 хире каът бажыңнарның кадастр даңзызынче киирер хемчеглер уламчылаар. Оон аңгыда, бо чылдың төнчүзүнге чедир Чеди-Хөл кожууннуң төвү Хову-Аксынга 6 бажыңнарның тудуу доостур.

Ол ышкаш, хамаатыларны эргижирээн болгаш аврийлиг бажыңнардан көжүрер талазы-биле федералдыг программаны шапкынчыдар, амыдыралга чедиишкинниг боттандырар сорулга-биле 2019-2021 чылдарда федералдыг бюджеттен 650 муң рубльди аңгылап берген. Бо хүннерде немей 992 сая рубль түңнүг акша-хөреңгини үндүрүп бээри көрдүнген.

Оон аңгыда, Тываның Баштыңы Россияның Президентиниң Сибирь Федералдыг округта бүрүн эргелиг төлээзинге федералдыг деңнелге шиитпирлезе чогуур айтырыглар дугайында база дыңнаткан. Ооң бирээзи, Тыва Республикада чурттаар оран-сава өртээниң оранчок аар болуп турары болгаш ону рыноктуң таарымчалыг өртектеринге таарыштыр тургузар талазы-биле күрүненниң талазындан дуза негетиннип турарын Владислав Ховалыг демдеглээн.

Ооң-биле кады өскүс уругларны чурттаар бажың-балгат-биле хандырар айтырыг база чидии-биле тургустуннуп турар. Чүгле 2021 чылда өскүс уругларга бажың тудар программаның төлевилелиниң херек кырында өртек-үнези-биле аразында ылгалы 90 сая рубльди тургусканын Тываның Баштыңы демдеглээн.

МЕРГЕН ОНДАР белеткээн.

Предыдущая запись
АЙТЫРЫГЛАРНЫ ШИИТПИРЛЭЭР БИС
Следующая запись
ААРЫГНЫҢ ДӨРТКҮ ЧАДАЗЫ
Меню