Рубрикалар

«АНТИКЛЕЩ» — КАДЫКШЫЛ КАМГАЛААР ПРОГРАММА

Тываныӊ чурттакчылары 2021 чылда 600 чүс ажыг «Антиклещ» полистерин Россияныӊ почтазындан чагыткан.

Тыва арга-арыглыг, хову-шөлдерлиг болгаш, саргылар хөй, вирустуг энцефалит аарыы тыптыр черлерге хамаарыжыр. Саргыларныӊ көвүдээр сезону март айдан октябрьга чедир.

«Антиклещ» — бичии чаш уругларныӊ болгаш улуг улустуӊ кадыкшылыныӊ камгаладылга программазы-дыр. Саргыга ызырткан соонда, энцефалиттен азы өске-даа аарыглардан аарый бээрге, бедик шынарлыг эки эмнээшкин алырын ол магадылап турар.

— Часкы үениӊ бүдүүзүнде, бодунуӊ болгаш чоок улузунуӊ кадыкшылы дээш сагыш салып, «Антиклещ» полисти чагыдып алырын сүмелээр-дир бис. Почта салбырыныӊ pochta.ru сайтызынга, азы компанияныӊ мобильдиг капсырылгазынга бижидип алыр – деп, Виктория Бады-оол, Тывада Федералдыг почта харылзаа эргелелиниӊ саӊ-хөө бизнес талазы-биле бөлүүнүӊ удуртукчузу чугаалаан.

«Антиклещ» камгаладылга керээзи 12 ай хуусаалыг. Ол полисте айыткан камгаладылга акшазы төнерге чедир, каш-даа катап ажыглап болур. Камгаладылганы кижи бүрүзү бодунуӊ күзели-биле кылыр.

Республиканыӊ почта салбырларынга барып шыдавас улустар, почтальоннарга чагыдып, почта-касса терминалынга санажып ап болур.

Россия Почтазыныӊ парлалга албаны

Предыдущая запись
Чемпионатка эмчи сестралары болгаш студентилер киришкен
Следующая запись
АМЫР-ТАЙБЫҢ ЧОНГА АЧЫ-ДУЗА
Меню