Рубрикалар

Аныяктар делегейинде

КЫЗЫЛ – СОЧИ: Бир эвес боду-ла кызымак болза…

 

Сочиде ажылдап, чурттап турар чаңгыс чер-чуртуувус Азиата Геннадьевна Даржаа-биле ажыл-херек дугайында социал четки (инстаграм) дамчыштыр чугаалаштывыс.

 

(Эгези 93 дугаар “Шын” солунда).

– Бир эвес акшаны хөөдүп алыр дээн болза, каш акша-биле эгелеп ап болур ирги?

– Ийе, кижи бүрүзүнге сонуурганчыг айтырыг-дыр, бир эвес инвестиция, азы саң-хөө угланыышкынынга ажылдаар деп бодаар болза, эвээш дизе-ле, 7 муң акша-биле эгелеп ап болур. Бир эвес сонуургаар улус бар болза, тайылбырлап бээр мен. Амгы үеде социал четки (инстаграм) дамчыштыр-даа тайылбырны берип болур, магалыг апарган. Мээң-биле кады колдуунда Москва­да болгаш аңгы-аңгы хоорайларда чурттап чоруур тывалар база мынчаар ажылдап ап турар. Инвестиция, саң-хөө талазы-биле утказын биле бээр болза, ажырбас, боттары-ла углап чоруй баар чүве-дир ийин, улусту чогум албадавас, боду-ла сонуургалдыг болза ажырбас. Баштай-ла бирги базымдан эгелээр болза, агар санын ажыдып алыр, бо талазы-биле дузалажыптар аргам бар, инстаграмда мээң хууда арнымче бижип болур, орус, тыва дылдарга тайылбырлап бээр мен.

Акция талазы-биле тайылбырлаар болза, чижээ, ажаалга банкызынга акция 5 чыл бурунгаар 55 акша турган, амгы үеде 247 акша бооп турар. А Эпл (Apple) деп компанияга 28 доллар турган, ам болза 119 доллар. Ынчап кээрге, 5 чыл бурунгаар ажаалга банкызындан акцияны 100 муң акшага садып алган турган болза, амгы үеде ол акша 449  муң боор. Мында кол-ла сорулга болза, акшаны шын чарып билири болур, бистер акшаны ажылдап алгаш, шын чарып билбес-дир бис. Акшаны кайы хамаанчокка чарып турбайн, бичиилеп-даа болза, шыгжап алырга эки. Мен бо саң-хөө, инвестиция талазы-биле ажылдай бергеш, акшаны кайы хамаанчок чарып турбайн, ооң орнунга кайда акциялар чарлай берген-дир, ону садып алгаш, шыгжап ап тур мен. Чижээ, 5 хире акцияны садып алгаш, өртек өзерин манаар апаар, ынчаар-ла акшаны бодунга ажылдап ап болур арга бар.

– Ынчаарга, ажыл чок, акша чок деп олурбайн, силерниң ышкаш ажылдап ап болур арга бар ышкажыл.

– Ийе, болур, ынчалза-даа улусту шуут база албадавас, боттарындан хамааржыр, а сонуургалдыг болза, ажырбас, үстүнде база айыттым, дузалажып болур мен. Тывадан ыракта-даа болзумза, инстаграм дамчыштыр тайылбырлап бээр мен. Бир тыва уруг 7 муң акша-биле эгелеп алгаш, ам харын шуудап турар, акшаны чарып турбайн, ооң орнунга акция садып алыр-дыр деп чу­гаалап олурду. Оон ыңай силерниң тайылбырлаарыңар база орус, тыва дылда тодаргай эки-дир, деп үнеледи.

– Азиата Геннадьевна, бо чугаавысты дараазында база черле уламчылаан болзувусса, инвестиция (акшаландырыышкын) дугайында тайылбырлап берип, аныяк-өскенге болза, мынчаар база кызып ажылдап алырын сүмелээр-ле-дир мен.

Ася Түлүш  чугаалашкан.

 

Предыдущая запись
Үнүп олурар Инек чылы –  Тыва фэн-шуйда
Следующая запись
ОСКАЛ-ООЛДУҢ 100 ХАРЛААНЫНГА
Меню