Рубрикалар

Аныяктарның санал-оналдарын чүүлдүгзүнген

Май 19-та Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг республиканың аныяктарының хөй-ниити организацияларының төлээлери-биле ужурашкан.

«Аныяктар-биле бир дугаар ужуражып турарывыс бо. Силерниң үнүңерни дыңнаксап, чүнү күзеп, канчаар амыдырап турарыңарны биликсеп тур мен» — дээн сөстер-биле Владислав Ховалыг ужуражылганы эгелээн. “Төгерик столга” келген төлээлер тус-тузунда илеткелдерни кылган.

Бир дугаарында Республиканың аныяк эмчилер чөвүлелиниң даргазы Аяс Ондар аныяк эмчилерге чурттаар оран-сава болгаш кадрлар айтырыын көдүрген.

«Сөөлгү үеде Тывада чурттаар оран-саваның бир дөрбелчин метриниң өртээ 100 муң хире рубльде чоруп турар. Ол дээрге дыка аар өртек-тир. Чурттаар оран-сава айтырыын шиитпирлээр дээш, тудуг ажылын шимчедип, хөй квартиралыг бажыңнар тударының дугайында ажылдарны чорудуп турар бис. Шанхай микрорайонун бүрүнү-биле ап каапкаш, чаа бажыңнар тудары планда көрдүнген. Чурттаар оран-сава дээш хөй түңнүг чээлилер ап, өре-ширеже кирбейн, бичии-ле манаптарын кыйгырып тур мен» — деп В. Ховалыг харыылаан.

Дараазында Тываның «Энерелдиг чүректери» хөй-ниити организациязының удуртукчузу Артыш Монгуш «Шупту кады бис» деп аныяктар клувунуң дугайында видео-роликти таныштырган. Ооң соонда ниити улусчу фронтунуң төлээзи, «Аныяк гвардейжилерниң» дээш оон-даа өске хөй-ниити организацияларының төлээлери боттарының кылып чорудуп турар ажылдарының дугайында кыска болгаш солун илеткелдерни кылган.

Спорттуң база бир онзагай, чараш хевири бодибилдинг федерациязының төлээзи чараш мага-бот болгаш шын чемненириниң дугайында кыска медээ кылгаш, ук спортка хамаарыштыр деткимче көргүзерин дилээн. Аныяктарның чаа эгелээшкиннерин деткиир регионалдыг хөй-ниити организациязының даргазы Кандан Мылдык Минусинск хоорайда чаа ажыттынган аныяктар төвүнүнүң дугайында видео-роликти көргүскеш, Тывага шак ындыг төп тудар аргазын көөрүн саналдаан.

«Силерниң санал-оналыңарны, илеткелдериңерни дыңнааш, шуптузун чүүлдүгзүнүп тур мен. Дараазында шак мындыг ужуражылгалар база удаа-дараа болур дээрзин аазап тур мен» — деп сөстер-биле Владислав Ховалыг ужуражылганы дооскан.

Чуруктарны Буян Ооржак тырттырган

#Тываныңчазаа #Аныяктар #Хөй_ниитиорганизациялары #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Шын

Предыдущая запись
Россияның даштыкы херектер аямызы Тывага даштыкының журналистеринге пресс-тур организастаарын сүмелээн.
Следующая запись
Шылгалдалар чоокшулаан
Меню