Рубрикалар

Арага саткаш, буруудаан

Республиканың аңгы-аңгы булуңнарында кожуун төптеринде, көдээ суурларда, хоорайларда дээш кайда-даа чажырып арага аймаа садып турар хамаатыларны полиция ажылдакчылары тудуп, рейдилерни чорудуп турар.

2022 чылдың апрель 19-та ээлчеглиг үнүүшкүн үезинде Кызыл хоорайның Вавилин ээтпээнде «Злата» садыында пиво аймаан кандыг-даа чөпшээрел чокка садып турары илерээн. Хыналда үезинде тодараттынганы болза, ук садыг документ чок пиво аймаан шыгжап алгаш турган.

«Тыва Республиканың девискээринге алкоголь аймаан ажыглаарын шеглээриниң болгаш ону үүрмектеп садарын күрүнениң өйлээриниң дугайында» Тыва Республиканың 2011 чылдың ноябрь 11-де үндүргени № 952 ВХ-1 дугаарлыг хоой­лузун езугаар 15.00 шактан 11.00 шакка чедир кандыг-даа  арага аймаан садары хоруглуг.

Хоойлу хажыдып, арага сатканы дээш 53 харлыг хе­рээжен садыгжыга административтиг протоколду долдур­гаш, торгаалга онааган. Хыналда үезинде үстүнде ады кирген садыгдан аңгы-аңгы мар­каның пиволарын ха­вырган.

Ол-ла хүн Кызыл хоорайның Рабочая кудумчузунда турар «Ковчег» деп барның 30 харлыг садыгжызы дөрт банка пивону хоойлуну хажыдып садыпкаш, полиция ажылдакчыларынга туттурган. Аңаа хамаарыштыр чогуур ажылдар чоруттунуп турар.

Шагдаа ажылдакчылары республика девискээринде хоойлуга дүүшпес үүлгедиглерни тодарадыр ажылдарны уламчылавышаан.

Предыдущая запись
Төрел аймаам чоргааралы
Следующая запись
Бөмбүрзектиң судалы
Меню