Рубрикалар

АРАТ КИЖИНИ КОЛЛЕГИЯ ЧАЛАЗА…

Редакторга сөс

Интернет четкизинде ТР-ниң Чазак Даргазы Шолбан Кара-оолдуң салып турар чүүлдеринден Тываның бурунгаар хөгжүлдезинге кончуг чугула бодалдарны илереткени солун. Чоокта чаа — адырлар аайы-биле яамыларда эрттип турар коллегия хуралдарының дугайында чараш бодалды илереткени солун. РФ-тиң Президентизи 2021 чылды Чоннуң бот-идепкей чылы кылдыр чарлаан болгай. Ынчангаш ол коллегия хуралдарының кол сорулгаларының бирээзи чоннуң санал-оналынче улуг кичээнгейни угландырары чугула деп бодалынга дүүштүр, ону кончуг чугула хүнүң айтырыы деп бодап тур мен. Коллегия хуралдарынга харыысалгалыг ажылдакчылардан аңгыда эртемденнер болгаш бөдүүн чоннуң төлээлери киржир ужурлуг деп чүүлдү бис оон билип алдывыс. Коллегиялар ат чодуп, эреңгей, шынар чок эрттип турарын дарга база демдеглээн. Мында бөдүүн кижи дугайында чогум-на чонче, аңаа даяныр, олче көрнүр ужурлуг деп даргавыстың айытканы кончуг чүүлдүг.
А херек кырында кандыгыл? Республиканың адырлар аайы-биле эрттип турар коллегия-хуралдарынче бөдүүн кижиниң оруу хааглыг деп ажыы-биле чугаалап болур. Олар тургустунган сценарий езугаар эрттип турарын дарга база демдеглээн болгай. А амыдырал сценарий иштинге сыңмас дээрзи билдингир.
Аскап турар чуртталга-коммунал ажыл-агыйын алыр болзувусса, ында чыл-чылы-биле чыглып келген айтырыглар кайы хөй. Чуртталга-коммунал ажыл-агыйының коллегиязынче бүгү чонну кыйгырып турганын черле сагынмас-тыр мен. Айтырыглары кайы хире хөй-дүр, чонну база ол хире хөйнү чыып алгаш, эрттирер болза, ынчан ам бүгү айтырыглар шиитпирлеттинер ужурлуг. Коллегиялар Сүбедей спорткомплекизи ышкаш улуг залдарга эртер болза эки. Бир эвес бөдүүн кижини көдүрүп, ооң санал-оналын онзалап, хүндүлеп эгелээр болзувусса, чүгле чон-биле удуртур баштаар даргалар чоокшулажыр эвес, Тыва чурт база хөгжүүр.
Бо чүүлде чаңгыс адырны анаа чижек кылдыр киирген. Артканнары, чүгле спорт болгаш культурадан аңгыда, чүге дизе, олар мурнуку одуругда, көдээ ажыл-агый, биче үлетпүр эки белеткенип алгаш, улуг залга хөй киржикчилиг коллегиязынче журналистерни чалаар боор. Кайызы-ла мурнаптар ирги?
Владимир ООРЖАК.

Предыдущая запись
Следующая запись
Национал төлевилелдерниң боттаныышкыны
Меню