Рубрикалар

Арбат шөлүнде ак ромашкалар

Кызыл хоорайның Арбат шөлүнге март 24-те хайымныг хүн болган – Туберкулезка удур демисел чорудар хүнге тураскаадып, эмнелге ажылдакчылары чоннуң кичээнге­йин ук чидиг айтырыгже угландырар ажылды чорутканнар.
Шөлге ажык дээр адаанга Тыва Республиканың алдарлыг артизи, хөөмейжи, ыраажы Айдаш Барыңмаа бодунуң омак-хөглүг ырылары-биле эрткен-дүшкен чоннуң кичээнгейин хаара тудуп, Туберкулезка удур демисел чорудар диспансерниң эмчилери аарыгдан канчаар камгаланыры, эмненириниң чугулазының дугайында тайыл­быр ажылын чорудуп, кадык чаагай амыдыралдың кайы хире чугулазының дугайында суртаалдап турганнар. Ооң-биле чергелештир, Арбат шөлүнге флюорография эрттирер көжүп чоруур техниканы тургускаш, эрткен-дүшкен чоннуң хөрээн тырттырар ажылды организас­таан. Ниитизи-биле 11.00 шактан 15.00 шакка чедир 4 шак дургузунда 168 кижи флюорографтыг шинчилгени эрткен.
Эмнелге ажылдакчылары туберкулезка удур демиселдиң сүлде демдээ апарган ак ромашка чечээн дүрзүлээн саазыннарда аарыгдан камгаланырын тайылбырлап бижээн материалдарны чыылган чонга, эрткен-дүшкен кижилерге үлеп таратканнар.
“Чыл санында бо хүн бис чоннуң кичээнгейин туберкулез аарыынга хамаарыштыр респуб­ликавыста тургустунуп келген дүвүренчиг байдалче угландырары-биле, янзы-бүрү хемчег­лерни чорудуп турар бис – деп, диспансерниң улуг эмчизиниң хүлээлгезин күүседип турар республиканың кол фтизиатр эмчизи Лаура Ананды медег­лээн. – Аарыг – эмнеттине бээр, эм-таңы бар. Ынчалза-даа боттарывыстың харыысалга чок чоруувус уржуундан туберкулез мынчалдыр тарап-неп­тереп турары чажыт эвес. Чыл санында шинчилге эртеринден чалгаараар, херекке албазывыс бар-дыр. Оон аңгыда, аарый берген кижилер эмнениринден халаажыраар, оларның-на кадыкшылы дээш ажылдап турар эмчилерден дезер, чаштынар, чоок улузунуң кадыын бодавас, аарыгны улаштыр нептередип чоруптар улус бар. А эмнээшкинни үзүптерге, аарыг күш четтирбейн баар болгай. Ынчангаш шак мындыг суртаал ажылының аңгы-аңгы хевирлерин ажыглап турарывыс бо”.
“Мен чылдың-на шак бо акция­ эртип турда Арбат шөлү-биле кылаштап эртер, мырыңай оруктажып калган кижи болгай мен – деп, Кызыл хоорайның чурттакчызы Антонина чугаалаан. – Ол хире флюорография эртип ап болур арга турда дээш, ыяап-ла эртип алыр турдум. Оон дараазында чылын база-ла шинчилге эртер хуусаа чедип келген болур. Эмнелге-поликлиникага аарыг улус аразынга оочурлап, сыңмарлажып турбас, эки чүве-дир харын. Дараазында чылын ыяап-ла планнап алгаш, бо Арбат шөлүнге кээр деп бодап алдым”.
Ак ромашка байырлалын чүгле Кызыл хоорайга эвес, Тываның бүгү кожууннарынга демдеглеп эрттирген. Эмнелге ажылдакчылары кожуун-сумуларынга ук айтырыгны чидии-биле тургузуп, чон ортузунга тайылбыр ажылын бүдүн ай дургузунда чорудуп, а 24-түң хүнүнде хөй-ниити чыглыр черлерге чоннуң кичээнгейин хаара тыртар хемчеглерни организастаан.
Шак мындыг акция март 28-те Кызыл хоорайның солагай талакы дачаларынга база болуп эртер.
И. САНЧАТ.

Предыдущая запись
Тускай операцияның бо хүнде түңнелдери
Следующая запись
АҢДАРЫЛГАН САМОЛЕТТАН ПАССАЖИРЛЕРНИҢ МӨЧҮЗҮН ТЫППААН
Меню