Рубрикалар

АРГА-ДУРЖУЛГАЛЫГ АУДИТОР СҮМЕЛЕКЧИ

Арга-дуржулгалыг бухгалтер Мерген Сат бодунуӊ мергежилинге даянып, Хову-Аксы суурда хуу аудитор конторазы ажыдып алган.
Чаӊгыс чер-чурттугларынга үндүрүглер, янзы-бүрү санаашкыннар талазы-биле сүме бээр, бухгалтер отчет, утчедун хынап, аудиторнуӊ ачы-дузазын чедирер.

Мерген Сат Чеди-Хөл кожууннуӊ пенсия фондузунуӊ эргелелинге он ажыг чыл ажылдаан. Назы четпээн уругларын азырап өстүрүп турар өг-бүлениӊ, ылаӊгыя ада кижиниӊ харыысалгазын кончуг эки билир. Ынчангаш 2021 чылда «Социал керээ» деп программага киржип, хуу аудитор ажыл дугайында төлевилелди кылган. Ооӊ күзели бүткен. Аудиторнуӊ хуу ажыл-херээн ажыдып алырынга күрүне 250 муӊ рубль берген.

Күрүнениӊ дузаламчы акша-хөреӊгизинге ол компьютер болгаш өске-даа техниктиг дериг-херекселдерни садып алган. Аудитор ажылды чорударынга, тускай камгалалдыг «Контур.Экстерн», «Налоговый представитель Плюс», «КриптоПро CSP» программаларны ажыглаар эргени болгаш аӊгы сертификатты алган.

— «Бай-Эл» деп садыг иштинде өрээл хөлезилеп алдым. Пенсия фондузунуӊ, үндүрүг албаныныӊ, янзы-бүрү кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилелдерниӊ тускай «Контур.Экстерн» харылзаазы-биле ажылдаар мен. Отчеттар дужаарынга дузалажыр мен. Үндүрүглер талазы-биле сүмелер берип, документилер хоолгалап, скайнерге тырттырып, саазынга парлап үндүрүп берип тур мен. Ачы-дуза чедирери-биле организастаан ажылым чонга ажыктыг болганы өөрүнчүг-дүр – деп, Мерген Сат чугаалаан.

«Демография» национал төлевилелдиӊ бир кол сорулгазы — чоннуӊ амыдырал-чуртталгазын экижидип алырынга дузалаары. «Социал керээ» өг-бүлениӊ амыдыралын сайзырадып, хуу сайгарлыкчы ажылды ажыдып алырынга ынчаар дузалаар.

Р.ДЕМЧИК.

Предыдущая запись
ЭРТЕМ-БИЛИГНИҢ ТАВАА — УРУГЛАР САДЫНДА
Следующая запись
ХӨМҮР-ДАШ: КЫМЫСКАЯК ЫШКАШ БОЛУУЛУҢАР
Меню