Рубрикалар

 «АРГА-ЭЗИМ – КОЛ СОНУУРГАЛЫВЫС»

Тываныӊ чурукчу салым-чаяанныг уруглары Бүгү-российжи «Арга-эзим -бистиӊ кол сонуургалывыс» деп мөөрейге киржип, шаӊналдыг черлерни ээлеп келген.

2022 чылда мөөрейниӊ регионалдыг чадазы март 1-ден май 31-ге чедир, а Бүгү-российжи чадазы май 30-ден июнь 30-ге чедир болур.

Чурук мөөрейи үш номинациялыг: «Арга-арыг камгалалы болгаш арга-ыяшты катап тарып олуртуру» «Арга-эзим 3000 чылда», «Арга-арыгныӊ чараш чурумалы».

Эзимнерде, аргаларда бойдустуӊ каас-чараш чурумалын болгаш үнүштерге, ыяштарга хора чедирер курт-кымыскаяктардан, ыяштарныӊ аарыгларындан камгалаар дээш лесопатолог мергежилдиг улустуӊ канчаар ажылдап турарын чуруп көргүзер.

Чогаадыкчы мөөрейниӊ чуруктарын чорудар адрези: 667007, Кызыл хоорай, Загородный кудумчузу, бажыӊ 23.

Мөөрей дугайында тодаргай медээлер, айтырыглар талазы-биле харылзажыр телефону 8(394-22) 3-33-85. Электроннуг почтазы czl117@rcfh.ru

Төрээн чериниӊ бойдузун камнап хумагалаарынче угланган мөөрейге 7-16 харлыг оолдар, уруглар киржир. Школачыларныӊ аӊаа киржириниӊ дугайында билдириишкиннерни башкылары болгаш ада-иелери чорудуп болур дээрзин Тыва Республиканыӊ Арга-арыг камгаалаар төвү дыӊнадып турар.

Р.Демчик белеткээн

Предыдущая запись
ЭРТЕМ ЧОКТА — ЭРТЕН БАЗА ДҮН!
Следующая запись
Дузаламчы алыр өг-бүлелерниң кичээнгейинге
Меню