Рубрикалар

АРМЕЙЖИ ОЮННАРГА РОССИЯ ТИИЛЭЭН

“Шериг ралли” болгаш “Аъттыг марафон” делегей чергелиг армейжи оюннар 4 дугаар болуп эртип турары бо. Бо чылын ол август 22-ден 29-ка чедир уламчылаан. Август 29-туң хүнүнде «Азия төвүнге» маргылдааны түңнеп, тергииннерни шаңнап-мактаан. Бо байырлыг хемчегни тыва чонну алдаржыдып чоруур ыры-хөгжүмү-биле эгелээн.

Эң-не эки часпас адыгжы деп номинацияга Казахстанның төлээзи тиилекчи болган. Тергиин хайгыылчы деп атка Узбекистандан киржикчи төлептиг болган. Аът мунукчуларының аразындан Моол республиканың төлээзи тергиидеп үнген. Аът марафонунга ниитизи-биле 4 команда киришкен. 3-кү черге Казак республика кызымаа-биле төлептиг болганнар. А ийиги черни Моолдуң болгаш Узбек республиканың командалары үлешкен. Бирги черге төлептиг болуп, Россия федерациязы тергиидеп үнген. Ооң командири бистиң чаңгыс чер-чурттуувус Руслан Банзалай өөрүшкүзүн илередип, маргылдааның киржикчилеринге четтиргенин илередип турган.

«Шериг ралли» маргылдаазынга ниитизи-биле 7 аңгы чурттан командалар киришкен. Ол дээрге Узбекистан, Белорусь, Монголия, Сербия, Китай, Россия и Израиль болуп турар. Оларның аразында бистиң республикавыста Израильдиң командазы бир дугаар кээп киржип турарлар. Команда бүрүзү шаңнал чок артпаан. «Шериг ралли» маргылдаазынга 3-кү черни Сербияның командазы чаалап алган. 2-ги черге Кыдат Улус республиканың Чепсектиг күштер командазы келген. Маргылдааның бүгү-ле чадаларын түңнеп көргеш, жюри кежигүннери 4 дугаар болуп эрткен делегей чергелиг армейжи оюннарның тиилекчизи Россия Федерациязының командазы деп чарлаан.
«Шериг ралли» маргылдаазының киржикчизи, Россия федерациязының командазының төлээзи Александр Милованов: «Демисел шынап-ла берге болду. Командалар аразындан эң-не бергези бир дугаар таваржып турар удурланыкчывыс болду. Тиилелгени манап турдувус. Бо маргылдаага шагдан тура белеткенип келген бис. Күзээнивисти чедип алдывыс» — деп, ол өөрүшкүзүн илеретти.

Тиилекчилерни шаңнап-мактаан соонда делегей чергелиг ыры мөөрейиниң тиилекчизи Ай-кыс Кыргыс маргылдааның киржикчилеринге байырны чедирбишаан, «Бис чемпион бис» деп ырыны англи дылга күүсеткен. Ол ышкаш Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг чылыг-чымчак сөстери-биле байырны чедирген: «Делегей чергелиг «Шериг ралли» болгаш «Аъттыг марафон» иаргылдааларының киржикчилериниң чүректеринге камгалал сайыды Сергей Күжүгетович Шойгунуң төрээн чурту артып калыр дээрзинге бүзүрээр мен. Маргылдааның шупту киржикчилеринге тайбың дээрни, чаа-чаа бедиктерни, профессионал болгаш шериг мергежилди, кадыкшылды болгаш менди-чаагай болурун күзедим». Оон аңгыда Моол делегецияның кежигүнү база байыр чедирип сөстү алган.

   

Чыжыргана СААЯ

Предыдущая запись
САМАГАЛДАЙ ШКОЛАЗЫНГА СПОРТЧУ ӨРГЭЭ НЕМЕЖИР
Следующая запись
КУРАНЧЫЛАР ХАРЫЛЗААДА
Меню